PRZYROST POTRZEB WODNYCH DLA PRZEMYSŁU I OSIEDLI

Nie zawsze jest możliwa taka lokalizacja, gdyż na powstawanie nowych ośrodków przemysłowych bądź też na rozwój istniejących – wpływa jeszcze cały szereg czynników natury gospodarczej, a także dynamika rozwojowa istniejących już większych skupisk ludzkich. W rezultacie takie okręgi przemysłowe, jak górnośląski, staropolski, łódzki i szereg in- nych, znalazły się na obszarach wododziałowych, które nie posiadają wystarczających własnych zasobów wody.

W podobnych przypadkach przed gospodarką wodną staje problem konieczności przerzutów wody zmagazynowanej w obszarach nadmiarowych na obszary deficytowe. Okazuje się przy tym, że obecnie około 70% miast grupuje się u nas na terenach albo zupełnie pozbawionych cieków po-

Na rys. 4 podane są trudności zaopatrzenia w 1975 r. Występują nowe obszary deficytowe, w istniejących zaś sytuacja ulega pogorszeniu. Wzdłuż wododziału Wisły i Odry zarysowuje się stan katastrofalny – konieczność wielkiego przerzutu wody występuje nader wyraźnie.

Przyrost potrzeb wodnych dla przemysłu i osiedli w 1975 r. w porównaniu z 1950 r. sięga liczby około 5 miliardów m3 rocznie, z czego około 4 miliardy m3 wróci do rzek w postaci ścieków, zaś około 1 miliarda odparuje, stanowiąc bezzwrotną stratę uszczuplającą przepływy wody w ciekach.

Z zaopatrzeniem miast i wsi w wodę wiąże się problem właściwego odprowadzenia wód zużytych, odpływających jako ścieki miejskie lub przemysłowe. Wody powierzchniowe – rzeki i jeziora, posiadają zdolność tzw, samooczyszczania swych wód. Możliwości te są jednak ograniczone. Jeżeli bowiem obciążenie ściekami tych wód staje się nadmierne w stosunku do przepływu wody lub jej powierzchni, wówczas w skrajnym przypadku zaniknąć może w wodzie życie biologiczne, utracona zostaje zdolność samooczyszczania i rzeki przekształcają się w kanały ściekowe, jeziora zaś w zbiorniki ściekowe: woda staje się w nich niezdatna do użytku nie tylko dla bezpośrednich potrzeb człowieka, ale nieraz jest bezużyteczna dla produkcji przemysłowej i rolnej. W wielu krajach, a między innymi i u nas, zagadnienie zanieczyszczeń wód powierzchniowych staje się obecnie sprawą palącą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>