ŚRODKI OCHRONY OD POWODZI

Środki ochrony od powodzi i jej skutków mogą być trojakie: techniczne, administracyjne i ekonomiczne. Do środków technicznych zaliczyć należy takie budowle wodne jak wały, zbiorniki retencyjne, regulacja rzek, budowa kanałów, zalesienie itp. Środkami administracyjnymi są ochronne zarządzenia władz, mające na celu ostrzeżenie ludności przed zbliżającą się powodzią, ułatwienie ewakuacji terenów zagrożonych oraz pomoc przy usuwaniu zatorów. Wreszcie asekuracja i reasekuracja ludności przed skutkami powodzi należy do środków ekonomicznych, które mają na celu dopomożenie ludności do prędszego wyrównania strat powodziowych.

Ochronę techniczną przed powodzią dzielimy na obronę czynną i bierną. Obrona czynna ma na celu usunięcie przyczyn powodzi, obrona bierna – ujemnych skutków powodzi. Do obrony czynnej zalicza się w pierwszej mierze budowę zbiorników przeciwpowodziowych i związanych z nimi zapór dolinowych. Mają one na celu zatrzymanie nadmiaru wody napływającej ze zlewni górnej, aby w ten sposób zapobiegać powstawaniu wezbrań w dolnym biegu rzeki. Wodę magazynowaną w zbiornikach wypuszcza się dopiero wtedy, gdy minie niebezpieczeństwo powodzi. Zbiorniki przeciwpowodziowe mają często poza tym i inne zadania, jak np. energetyczne, gdy woda zmagazynowana przepracowana zostanie w siłowniach wodnych, wyrównując przepływ w okresie niżówek. Woda z tych zbiorników może być również wykorzystana dla . potrzeb ludności, rolnictwa i przemysłu. W bieżącym stuleciu pobudowano w wielu krajach zbiorniki tego rodzaju: między innymi dużym osiągnięciem jest zabudowa doliny rzeki Tennessee w Ameryce. Zbudowano tam 24 zapory dolinowe, zatrzymujące 19 miliardów m3 wody. W Polsce mamy również kilkanaście zbiorników tego typu. Ilość ta jest jednak niewystarczająca. Między innymi rezerwę przeciwpowodziową w ilości około 50 milionów m3 posiada zbiornik rożnowski. Całkowita pojemność tego zbiornika wynosi 250 milionów metrów3.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>