SYSTEMAT RZEKI WARTY

Większa grupa ujęć wody zlokalizowana w rejonie Łodzi pozwoli na przerzucenie wody do Neru dla pokrycia potrzeb rolniczych tych obszarów oraz na przerzut wody do doliny rzeki Miazgi. Doliny Warty spragnione wody będą mogły być zaspokojone przerzutem z kanału bezpośrednio do tej rzeki w rejonie Radomska, jak również do jej dopływów Widawki i Grabi. Miasta i ośrodki przemysłowe położone w pasie wododziału Wisły i Odry otrzymają wielki zasiłek wody w ilości około 500 milionów m3 rocznie. Kanał ten umożliwi ujęcie wody i stosunkowo łatwe jej doprowadzenie do rejonu Łodzi, Piotrkowa, Radomska, Częstochowy i innych ośrodków, dla zaspokojenia potrzeb przemysłowych i komunalnych. Przedłużenie kanału przez Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) do Przemszy, z ewentualnym odgałęzieniem dla przerzutu wody do Bry- nicy, da możność dostarczenia co najmniej 400 milionów m3 wody rocznie dla zaspokojenia narastających potrzeb wodnych tego okręgu, poza tym wody z kanału będą mogły umożliwić poprawę stanu sanitarnego GOP. Budując sztuczny kanał, łączący dolną Wisłę z ośrodkiem największej koncentracji przemysłu w GOP, można ten kanał bez większych kosztów przystosować do żeglugi. Kanał Centralny przejmie wówczas transport węgla do licznych ośrodków przemysłowych i zaludnionych, położonych wzdłuż trasy kanału, jak również położonych w dolinie Wisły od Włocławka do Gdańska, a także eksport węgla ciążący w kierunku Gdańska. Kanał ten stanowić będzie powiązanie kierunków dróg wodnych Wschód- Zachód oraz Północ-Południe.

W systemacie rzeki Warty, dla uregulowania obiegu wód w Warcie i jej dopływach, głównie dla zaopatrzenia rolnictwa i przemysłu oraz dla podwyższenia niżówek, wybudowanych zostanie kilka zbiorników na Warcie, Prośnie oraz magazynowana będzie woda w jeziorze Pakość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>