SZTUCZNE IZOTOPY PROMIENIOTWÓRCZE

Sztuczne izotopy promieniotwórcze otrzymuje się w wyniku reakcji jądrowych. Reakcjami takimi nazywamy procesy, w których cząstki jądrowe2 lub fotony y współdziałają z jądrami atomowymi, w wyniku czego w jądrach tych zachodzą pewne przemiany prowadzące do powstawania innego izotopu.

Największą ilość izotopów wytwarza się drogą reakcji neutronowych, tzn. przez bombardowanie neutronami izotopów wyjściowych. Do otrzymania w ten sposób większej ilości izotopu promieniotwórczego konieczne są źródła neutronów o dużym natężeniu. Takim potężnym źródłem są reaktory jądrowe. W reaktorach w czasie rozpadu «paliwa jądrowego» – uranu emitowana jest tak wielka liczba neutronów, że pozwala to na otrzymanie radioizotopów w ilościach równoważnych kilogramom radu. W reaktorach powstają sztuczne izotopy również w inny sposób – jako produkty rozszczepienia uranu. Rozszczepienie jądra uranu, które następuje w wyniku trafienia go przez neutron, polega na rozpadzie jądra na dwa lub więcej fragmentów3. Przeważającą część tych fragmentów stanowią jądra izotopów nietrwałych. Tą drogą otrzymać można ogromne ilości materiału radioaktywnego. Przewiduje się, iż w roku 2000 ilość produktów rozpadu wytwarzanych dziennie w reaktorach jądrowych osiągnie wielkość około 3 ton. Porównajmy tę ilość z 2,5 kg radu, jaki otrzymano do chwili obecnej, tj. w ciągu bez mała 60 lat od jego odkrycia.

Część izotopów powstaje w wyniku bombardowania cząstkami naładowanymi, takimi jak protony i deuterony. Aby cząstki te mogły wywołać reakcję jądrową, niezbędne jest nadanie tym cząstkom takiej energii, by mogły one przezwyciężyć odpychanie jądra atomowego. Osiąga się to w specjalnych urządzeniach (akceleratorach), w których cząstkom naładowanym nadaje się olbrzymie energie przez przyspieszenie ich do prędkości niewiele mniejszej od prędkości światła.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>