Category Techniczne porady

WYTWORNICE PARY CZ. II

Stosowane dziś graniczne prędkości obwodowe rzędu 430 m/s w końcu łopatek, umożliwiające budowę turbin dużej mocy, po rozwiązaniu pewnego bardzo trudnego zagadnienia z dziedziny drgań łopatek, udało się ostatnio podnieść do ok. 480 m/s w końcu łopatki (V). Łopatka o wadze 4,5 kg pozostaje wtedy w pracy pod działaniem siły odśrodkowej około 48 000 kG, tj. 48 ton, W tych warunkach zamocowanie łopatki we wrębie wirnika stanowi problem,wcale niełatwy.

Więcej

WYTWORNICE PARY

Przy ciśnieniu 225 ata i temperaturze 343°C woda i para mają, jak wiadomo, tę samą gęstość. W tych warunkach woda zamienia się bezpośrednio w parę,’bez zjawiska wrzenia. Nie zachodzi przy tym ani zmiana w objętości, ani pochłonięcie ciepła utajonego parowania. Dlatego też wytwornice pary na parametry nadkrytyczne nie potrzebują walczaka. Ostrożne obliczenie wskazuje, że przechodząc z najwyższych stosowanych dziś parametrów rzędu 150 ata i 600°C, z jednym przegrzewem międzystopnio- wym do temperatury 560°C, na około 350 ata i 650°C, z dwukrotnym przegrzewem międzystopniowym w trakcie ekspansji, otrzymuje się dla jednostki o mocy 200 000 kW – 5 do 6% wzrostu sprawności całkowitej siłowni. Oszczędność ta oznacza około 25 000 do 30 000 ton węgla rocznie dla jednego zespołu tej mocy. Jest to oszczędność olbrzymia i ona tłumaczy właśnie ten nieprzerwany pęd do realizacji coraz wyższych sprawności. Dla podanych parametrów początkowych 150 ata i 600°C, z jednym przegrzewem międzystopniowym do 560°C, sprawność termiczna turbiny wynosi około 46%, a sprawność całkowita siłowni z uwzględnieniem strat kotła i rozruchu energii na potrzeby własne wynosi około 39%, tj. już więcej aniżeli dla silnika Diesla (rys. 22, 23, 24). Dla parametrów ponadkrytycznych 350 ata i 650°C z dwoma przegrzewami międzystopniowymi sprawność ta przekracza 50% dla samej turbiny, a 41% dla siłowni.

Więcej

ZASTOSOWANIA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH W PRZEMYŚLE CZ. II

Niezbyt wysokie własności mechaniczne tworzyw sztucznych mało przeszkadzają do zastosowań konstrukcyjnych w elektrotechnice, ponieważ rzadko spotyka się tu z koniecznością przenoszenia dużych sił. Trudność może sprawiać jedynie niezbyt wysoka udarność niektórych z nich.

Więcej

ZASTOSOWANIA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH W PRZEMYŚLE

Najbardziej rzucające się w oczy zastosowania tworzyw sztucznych – to przedmioty codziennego użytku, jak: grzebienie, szczotki, płaszcze przeciwdeszczowe, torebki damskie, zabawki itp. Nie są to jednak zastosowania najważniejsze. Nawet w krajach bardzo bogatych, o wysokiej stopie życiowej, na te cele zużywa się nie więcej niż 30-40% wyprodukowanych tworzyw sztucznych. Reszta, tj. 60-70% zużywana jest do celów technicznych, przemysłowych. W krajach uboższych ten stosunek jest jeszcze wyższy i dochodzi do 85%. Te właśnie techniczne zastosowania zostaną przede wszystkim omówione.

Więcej

ZASTOSOWANIE KAMIENIA DO KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH

Z tej dziedziny mamy niewiele badań opublikowanych, a zebranych cyfr nie można uogólnić, tak jak np. dla stali czy drewna, z uwagi na znaczne rozrzuty nawet w obrębie tego samego rodzaju skały. Cytowane w literaturze3 wartości modułu sprężystości przy ściskaniu Ec dla małych ciśnień wynoszą: dla granitów przeciętnie 300 000 kG/cm2 dla piaskowców „ 80 000 „

Więcej

ZASTOSOWANIE RADIOIZOTOPÓW

Dużo jest możliwości zastosowania radioizotopów do określenia poziomu cieczy. Można, jak to pokazano na rys. 26, umieścić promieniotwórczy preparat wysyłający promienie y wewnątrz zbiornika na pływaku. Licznik znajduje się nad pokrywą zbiornika, gdyż promienie y mają wystarczającą przenikliwość. Jeżeli teraz poziom cieczy w zbiorniku wzrośnie, to pływak wraz z preparatem promieniotwórczym uniesie się do góry i wzrośnie natężenie promieniowania y padające na licznik. Jeśli natomiast poziom cieczy obniży się, to i preparat opadnie, a licznik zarejestruje zmniejszenie natężenia promieniowania. Licznik może być poprzez wzmacniacz połączony z rejestrującym przyrządem, który wska- żuje od razu poziom cieczy w zbiorniku w centymetrach, lub też połączony z urządzeniem do automatycznej regulacji poziomu. W takim wypadku wzrost lub zmniejszenie się natężenia promieniowania padającego na licznik powoduje uruchomienie odpowiedniego zaworu odprowadzającego lub doprowadzającego ciecz do zbiornika.

Więcej

ZASTOSOWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH DO WYROBU TWORZYW ZŁOŻONYCH

Udział tworzyw powłokowych,-adhezyjnych i impregnacyjnych w ogólnej masie tworzyw, składających się na przedmiot użytkowy, jest bardzo niewielki, od małego ułamka procentu do kilku procent najwyżej. Wskutek tego ich udział w ogólnych kosztach produkcji jest również stosunkowo nieduży. Pozwala to na nieliczenie się z ich ceną w takim stopniu, jak przy innych zastosowaniach. Można więc stosować tworzywa sztuczne bardzo drogie, jak epoksydy, silikony z wielką korzyścią dla ostatecznego wyniku gospodarczego. Ma to poważne znaczenie dla krajów o słabo rozwiniętym przemyśle tworzyw sztucznych, a więc produkujących je po wysokich cenach. W krajach takich, a Polska do nich również należy, stosowanie tworzyw sztucznych ciekłych będzie się zawsze najlepiej opłacało.

Więcej

ZNACZENIE WODY JAKO SUROWCA

Skomplikowane formy współżycia społeczeństw w dobie obecnej stawiają przed gospodarką wodną zadania dużo trudniejsze do zrealizowania, niż to mogło mieć miejsce w niedawnej przeszłości. Postęp techniczny i ekonomiczny ostatnich paru dziesięcioleci charakteryzuje się niezwykle szybkim wzrostem przemysłu ciężkiego i lekkiego przy rozszerzeniu gałęzi produkcji wodochłonnych. Rosną potrzeby żywnościowe ludności w wyniku jej przyrostu oraz większej konsumpcji na jednego mieszkańca, co siłą rzeczy dyktuje konieczność rozwoju produkcji rolnej i hodowlanej. Wzrasta produkcja energii elektrycznej, której zużycie roczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest niejednokrotnie wskaźnikiem rozwoju gospodarczego państwa. Obserwuje się intensywne poszukiwanie nowych źródeł energii. Zjawia się energia atomowa. Rozwijają się i coraz sprawniej działają nowoczesne środki transportowe, stanowiące konkurencję dla żeglugi.

Więcej

KIERUNKI STOSOWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH W PRZEMYŚLE

W przemyśle elektrotechnicznym stosuje się niemal wszystkie typy tworzyw sztucznych. Ilościowo jeszcze ciągle przeważają dotychczas najstarsze i najbardziej znane fenoplasty (wyroby bakelitowe), chociaż zużycie innych typów tworzyw sztucznych wzrasta zarówno w liczbach absolutnych, jak i stosunkowych. Rozróżnić można dwa kierunki stosowania:

Więcej

KAMIEŃ W KONSTRUKCJACH SPRĘŻONYCH

Przeglądając dalsze karty historii ludzkości obserwujemy w miarę ujarzmiania przyrody dążność do poznania i rządzenia nowo zdobytymi terenami. Człowiek staje się wędrowcem – a do tego konieczne są drogi i mosty. I znowu kamień jest wielkim sprzymierzeńcem człowieka, jako najtrwalszy i najpowszechniejszy materiał drogowy i bu dowlany. Doskonałość dróg jest symbolem postępu i rozwoju cywilizuj i, a budownictwo mostowe zawsze należało do najpoważniejszych osiągnięć sztuki inżynierskiej.

Więcej

ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA

W taki sam sposób można wykrywać miejsce uchodzenia gazów z różnych aparatów i przewodów gazowych, do których poprzednio wprowadzono odpowiednio gazowe związki jakiegoś izotopu promieniotwórczego.

Więcej

EKSPLOATACJA POD OBIEKTAMI NA POWIERZCHNI

Z podanych poprzednio wzorów wynika, że im większa jest głębokość eksploatacji H oraz im mniejszy kąt zasięgu wpływów (i, tym mniejsze odkształcenia występują na powierzchni. Takie warunki mamy na Dolnym Śląsku. Spodziewamy się też, że właśnie na Dolnym Śląsku będzie można bezpiecznie wybierać pokłady węgla pod miastami.

Więcej

DYSOCJACJA TERMICZNA

W niektórych dziedzinach techniki wymagane jest czasem stosowanie metali o wysokiej czystości. Jedną z metod, która pozwala na otrzymywanie metali o wysokiej czystości jest dysocjacja termiczna. W metodzie tej korzysta się z lotnych związków metali, jakimi są dla większości metali ich połączenia z chlorem lub jodem. Rozkład tych łatwo lotnych związków metali, pod wpływem wysokiej temperatury, powoduje wydzielanie się metalu w stanie stałym. Taki proces nazywamy dysocjacją termiczną. Tą metodą można otrzymać tylko takie metale, które łatwo tworzą połączenia lotne, a same posiadają wysoką temperaturę topienia i parowania. Toteż metodą tą otrzymuje się tylko nieliczne metale rząd- kie jak: tytan, cyrkon, hafn, wanad i uran. Jest to metoda kosztowna i pozwala na otrzymywanie tylko niewielkich ilości metalu.

Więcej

DEFEKTOSKOPIA CZ. II

Zasada defektoskopii izotopowej oparta jest na zależności osłabienia promieniowania y przy przejściu przez warstwę materii od grubości tej warstwy. Wyobraźmy sobie, że w płaskim wyrobie o grubości d (patrz rys. 8) znajduje się wada o grubości a. Dla wygody założymy, że wadę tę stanowi jakaś nieciągłość, np. pęcherz gazowy, który nie osłabia promieniowania. Natężenie promieni y po przejściu przez wyrób w miejscu, w którym nie ma wady, będzie wynosiło zgodnie z wzorem (1):

Więcej