Category Techniczne porady

KONTROLA IZOTOPOWA CZ. II

Jak już wspominaliśmy, wykrywalność wad w kontroli izotopowej jest zależna od energii promieniowania a więc dla różnych izotopów będzie różna. Na rysunku 12 przedstawiono krzywe wykrywalności wad przy badaniach stali promieniami y różnych izotopów promieniotwórczych oraz dla porównania, promieniami rentgenowskimi. Z rysunku tego widać, że najgorszą wykrywalność osiąga się przy pomocy izotopu kobaltu 00Co emitującego twarde promienie y, z drugiej jednak strony duża energia tych promieni umożliwia (ze względu na mniejsze osłabienie promieniowania) zbadanie dużych grubości, których kontrola przy pomocy innych izotopów lub promieni rentgenowskich byłaby niemożliwa. Wykrywalność wad osiągana w kontroli radiograficznej zależy nie tylko od rodzaju izotopu promieniotwórczego, lecz także od położenia wady w badanym wyrobie. Widać to wyraźnie na rys. 13 przedstawiającym wykrywalność wad położonych od strony źródła promieniowania i od strony błony rentgenowskiej przy badaniu stali radioizotopem kobaltu 00Co.

Więcej

ZAGADIENIE MOŻLIWOŚCI EKSPLOATACJI ZŁÓŻ POD MIASTAMI

Dla ochrony obiektów na powierzchni przed szkodami górniczymi nie wybiera się części złoża położonej pod nimi, czyli pozostawia się filar ochronny. Rysunek 5 przedstawia w przekroju filar ochronny pozostawiony w poziomych pokładach węgla pod budynkiem. Szerokość filaru, jak widać na rysunku, jest większa od szerokości chronionego budynku i to tym większa, im głębiej znajduje się pokład. Linie ograniczające filar ochronny nie są bowiem pionowe, lecz nachylone pod pewnym kątem, którego wielkość zależy od własności skal. Kąt ten jest zwykle charakterystyczny dla danego terenu.

Więcej