Category Techniczne porady

ZAGADNIENIE BUDOWNICTWA NA GÓRNYM SLĄSKU CZ. II

Stanęliśmy więc wobec bardzo poważnego problemu jak pogodzić sprzeczne w tym wypadku interesy górnictwa i budownictwa. Nauka musi zagadnienie to rozwiązać. Jeżeli chodzi o naukę górniczą, to pod tym względem nie okazaliśmy się zaskoczeni, gdyż do prac nad sposobami eksploatacji pod wartościowymi obiektami przystąpiliśmy przed kilku laty, kiedy zagadnienie to nie było jeszcze tak palące, jak obecnie. Prace nasze zostały uwieńczone powodzeniem i dziś potrafimy już przewidzieć skutki, jakie wywrzeć może na powierzchni eksploatacja górnicza.

Więcej

KONTROLA IZOTOPOWA CZ. II

Jak już wspominaliśmy, wykrywalność wad w kontroli izotopowej jest zależna od energii promieniowania a więc dla różnych izotopów będzie różna. Na rysunku 12 przedstawiono krzywe wykrywalności wad przy badaniach stali promieniami y różnych izotopów promieniotwórczych oraz dla porównania, promieniami rentgenowskimi. Z rysunku tego widać, że najgorszą wykrywalność osiąga się przy pomocy izotopu kobaltu 00Co emitującego twarde promienie y, z drugiej jednak strony duża energia tych promieni umożliwia (ze względu na mniejsze osłabienie promieniowania) zbadanie dużych grubości, których kontrola przy pomocy innych izotopów lub promieni rentgenowskich byłaby niemożliwa. Wykrywalność wad osiągana w kontroli radiograficznej zależy nie tylko od rodzaju izotopu promieniotwórczego, lecz także od położenia wady w badanym wyrobie. Widać to wyraźnie na rys. 13 przedstawiającym wykrywalność wad położonych od strony źródła promieniowania i od strony błony rentgenowskiej przy badaniu stali radioizotopem kobaltu 00Co.

Więcej