Category Techniczne porady

ZŁOŻA POLSKICH WAPIENI CZ. II

Kamień pińczowski wywarł znamienny wpływ na budownictwo samego Pińczowa i okolic. Budownictwo z ciosów o grubości 50 cm uważane jest za lepsze i tańsze od cegły, gdyż jest suche i ciepłe, posiada też znaczną odporność na ogień. W samym Pińczowie, odwiecznej siedzibie rodu Oleśnickich, a będącym w XVI wieku ośrodkiem kulturalnej działalności postępowych arian, znajduje się budynek drukarni ariańskiej z końca XVI w. oblicowany «pinczakiem», a zachowany do dziś w doskonałym stanie.

Więcej

PLANY WYRUSZENIA NA PLANETĘ MARS

Uczestnicy wyprawy muszą zabrać ze sobą składany namiot, hermetycznie zamykany i mogący być wypełniany powietrzem, w którym mogliby zdejmować swe ubrania kosmiczne dla wypoczynku, podczas wycieczek na powierzchni Marsa: namiot ten musi być sztucznie ogrzewany, aby uchronić załogę od niskich temperatur, jakie panują na Marsie podczas nocy. Poza tym, prócz różnych materiałów i przyrządów do badań terenu, muszą mieć odpowiedni pojazd mechaniczny (wraz z paliwem) umożliwiający odbycie dalszych wycieczek na powierzchni Marsa. Biorąc wreszcie pod uwagę paliwo silników rakietowych dla odbycia podróży na Marsa i z powrotem, okazuje się, że trzeba wyruszyć ze sztucznego księżyca Ziemi z ładunkiem 3400 ton.

Więcej

ROLNICZE WYKORZYSTANIE ŚCIEKÓW MIEJSKICH

W ściekach miejskich znajdują się związki azotu, potasu i fosforu o dużej wartości nawozowej, duże ilości tłuszczów, które mogą być wykorzystane do wyrobu mydła i smarów: również przy fermentacji tych ścieków otrzymać można gaz gnilny o wartości opałowej około 6000 Kcal/m3. Przykładowo można podać, że ścieki miejskie od 1000 mieszkańców wystarczą całkowicie dla użyźnienia około 70 ha ogrodów warzywnych. Ze ścieków odpływających w ciągu miesiąca od 10 000 mieszkańców można otrzymać około 3500 m:! gazu palnego. Przyrost plonów na łąkach i polach nawadnianych ściekami jest bardzo duży. Zbiór siana przekracza nie- jednokrotnie 150 q z 1 ha. Łąki w dolinie Neru nawadniane ściekami m. Łodzi dają plony przekraczające 100 q z 1 ha, podczas gdy przed nawadnianiem osiągano tam zaledwie do 20 q lichego siana.

Więcej

PERSPEKTYWY ROZWOJOWE

Omówione powyżej badania francuskie, którymi zajmowali się między innymi: A. Goditiabois, F. Teissier du Cros, oraz badania kaukaskie opublikowane przez G. A. Aliewa i J. A. Ismaiłowa – wskazują na duże zainteresowanie tym problemem specjalistów-techników w różnych częściach świata.

Więcej

TERMINARZ PRAC ASTRONOMICZNYCH

Na nasuwające się pytanie, kiedy nastąpi pierwszy lot kosmiczny z załogą ludzką, nie sposób udzielić uzasadnionej naukowo odpowiedzi, gdyż zależy to od zbyt wielu czynników. Techniczne wykonanie lotu na Marsa według projektu W. Brauna można oszacować na 2 do 3 lat zakładając, że są do dyspozycji nieograniczone środki finansowe. Na VII Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym (Kopenhaga, 1955 r.) H. H. K o e 11 e naszkicował, w pewnej mierze uzasadniony, 30-letni program światowych prac astronautycznych:

Więcej

NOWOCZESNA MECHANIKA PŁYNÓW

Okazało się jednak niebawem, że wysoka sprawność tych turbin była wynikiem nie tyle małych strat w kanałach łopatkowych, ile redukcji tzw. strat pozałopatkowych, tj. strat nieszczelności, tarcia i wentylacji, związanych z przejściem na małe prędkości przepływu pary, a tym samym i małe prędkości obwodowe wirnika.

Więcej

PRZETWARZANIE POŁWYYROBÓW CZ. II

W ogóle dla termoplastów mamy większy wybór metod łączenia. Moż- , na je więc łączyć ze sobą przez nagrzanie krawędzi za pomocą ogrzanego noża i dociśnięcia do siebie. Inny sposób to spawanie za pomocą pręta z tego samego materiału, który pod działaniem dmuchawy z gorącym powietrzem wkleja się w kanał złącza i formuje spoinę. Zamiast pręta można stosować nakładkę – która po ogrzaniu przywiera silnie do łączonych powierzchni. Dla niektórych tworzyw stosuje się spajanie prądem wysokiej częstotliwości. Ogrzewa on miejscowo materiał, zmiękcza go i w ten sposób łączy.

Więcej

MASZYNY PRZEPŁYWOWE I ICH PROBLEMATYKA

Maszyny przepływowe obejmują grupę maszyn energetycznych o podstawowym znaczeniu dla techniki i gospodarki narodowej. Turbiny parowe stanowią elementy wyposażenia maszynowego elektrowni i zapotrzebowanie ich rośnie w miarę postępu elektryfikacji kraju. Budowane dziś w potężnych jednostkach powyżej 100 000 kW, wchodzą one do programu budowy naszego młodego przemysłu turbinowego. Spotykamy je również jako maszyny napędowe, główne i pomocnicze, w siłowniach okrętowych, a także w różnych gałęziach przemysłu, do napędu generatorów elektrycznych oraz pomp i sprężarek wirnikowych.

Więcej

PRÓBNE MAŁE SZTUCZNE SATELITY ZIEMI

Wstępnym krokiem w kierunku budowy sztucznego satelity będzie wypuszczenie próbnego satelity małych rozmiarów w celu zebrania doświadczenia w pracach, które będą wykonywane po raz pierwszy w dziejach ludzkości.

Więcej

TURBINY KONDENSACYJNE

Jest to zatem ilość energii, jaką wyzwala 1 kg wody przy spadku z wysokości 51 420 m (tj. przeszło 51 km). W turbinach kondensacyjnych ilości energii wywiązującej się z 1 kG pary bywają jeszcze dwa do trzy razy większe, są zatem niepomiernie, nawet kilkaset razy większe, niż w turbinach wodnych. Ponieważ, jak wynika z teorii turbin, stosunek prędkości obwodowej wirnika do absolutnej prędkości czynnika pracującego jest, z uwagi na sprawność, ściśle określony, to w turbinach wodnych, przy małych prędkościach wody jako czynnika pracującego, wystarczą na a – według doświadczeń Josse’go i Christleina (Niemcy), b – we- dług doświadczeń Steam Nozzie Research Committee (W, Brytania), c – według doświadczeń Warrena i Keenana (USA) oraz firmy

Więcej

BEZPOŚREDNIE FORMOWANIE WYROBÓW GOTOWYCH

Formowanie bezpośrednie wyrobów gotowych odbywa się metodami prasowania i wtrysku, specyficznymi jedynie dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. Polegają one na wytwarzaniu przedmiotów w formach metalowych, w podwyższonej temperaturze i pod ciśnieniem. W warunkach tych tworzywa sztuczne przechodzą w stan plastyczny, względnie gęsto- płynny i dokładnie wypełniają formy, przyjmując ich kształt. Metody te mogłyby być więc porównywane z odlewnictwem metali, gdzie jednak stosuje się wysokie temperatury, a nie stosuje się na ogół ciśnienia. Właściwe odlewanie wykorzystywane jest w przetwórstwie tworzyw sztucznych stosunkowo rzadko, ponieważ tylko niektóre żywice są dostatecznie płynne w stanie stopionym i dokładnie wypełniają formę.

Więcej

EKSPEDYCJA NA MARSA

Całkowity czas trwania ekspedycji – 969 dni, czas przelotu z orbity wyjścia ziemskiej do księżycowej marsjańskiej – 260 dni: tyleż dni trwa podróż powrotna z orbity księżycowej marsjańskiej na orbitę wyjścia ziemską.

Więcej

MEDOTA BADAŃ MODELOWYCH

Na podstawie tych zjawisk i faktów, związanych z rozwojem nowoczesnej nauki o przepływach i z zachęcającym, można by rzec, przykładem ich zastosowania w badaniach lotniczych, zaczęły dochodzić do głosu, począwszy od ostatnich lat przed II wojną światową, nowe metody badań maszyn przepływowych, przede wszystkim badania modelowe. Na zasadzie praw o podobieństwie przepływów udało się wniknąć w zjawiska przepływów bez względu na rodzaj czynnika pracującego. W ten sposób poszczególne oderwane, często nawet pozornie ze sobą sprzeczne w wynikach badania, przeprowadzane uprzednio na maszynach cieplnych i wodnych, znalazły właściwą interpretację, pozwalając na wyciąganie uogólnionych wniosków zgodnych z rozwojem naukowego poznania i zastosowanych w konsekwencji do całej tak licznej rodziny maszyn przepływowych. W ten sposób do teorii maszyn wirnikowych weszły nowe pojęcia, takie jak wspomniana już liczba Reynoldsa, jako wyraz oporów tarcia w przepływie, albo liczba Macha, wyrażająca zjawiska' ściśliwości płynu, i w końcu cała teoria warstewki przyściennej, stanowiąca klucz do poznania wielu zjawisk przedtem niezrozumiałych i niewytłumaczalnych.

Więcej

POWÓDŹ

Powódź – słowo budzące grozę. Powódź – niosąca zniszczenie i zagładę dóbr materialnych, a niekiedy i istnień ludzkich. Powódź, której następstwem są częste epidemie wśród ludzi i zwierząt.

Więcej