Category Techniczne porady

KAMIENIE TWARDE I MIĘKKIE

Przyjęto uważać, że skały, takie jak granity i dolomity o nasiąkliwości poniżej 0,5%, są wytrzymałe na wpływy atmosferyczne. Piaskowce i wapienie mają przeważnie wyższą nasiąkliwość. Niektóre gatunki twardego piaskowca charakteryzują się jednak znaczną odpornością na zamrażanie. Nasiąkliwość ma również wpływ na obniżenie wytrzymałości i dzieli kamienie budowlane na tzw. twarde i miękkie. Podział ten dość zasadniczy w klasyfikacji kamienia wiąże się również z warunkami obróbki.

Więcej

PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH W POLSCE CZ. II

Nie tu jest miejsce na omówienie wszystkich trudności związanych z takim rozwojem. Pragnęlibyśmy jedynie podkreślić znaczenie, jakie w tej rozbudowie przypadnie kadrom technicznym. Przemysł- rozbudowują inżynierowie i technicy. Od ich wiedzy, od umiejętności praktycznego jej stosowania zależy między innymi, czy zadania, jakie stoją przed nami, zostaną zrealizowane. Stan dotychczasowy nie jest zbyt zadowalający. Szybkie tempo rozwoju przemysłu tworzyw sztucznych, budowanego niemal od stanu zerowego, spowodowano, że posiadamy ogromne braki zarówno w zakresie prowadzonych badań naukowych, jak i w poziomie teoretycznym i praktycznym kadr technicznych.

Więcej

WARUNKI BIOLOGICZNE KABINY RAKIETOWEJ

Bardzo rozległą grupę zagadnień stanowią problemy związane z zapewnieniem warunków biologicznych, umożliwiających przebywanie żywych ludzi, zwierząt i roślin czy to w kabinie poruszającej się rakiety, czy na sztucznym księżycu lub powierzchni innej planety.

Więcej

TOWARZYSTWA ASTRONAUTYCZNE CZ. II

W chwili obecnej, po udanych uruchomieniach trzech sztucznych satelitów przez Związek Radziecki, wkroczyliśmy istotnie w nową erę – erą realizacji lotów kosmicznych i podróży międzyplanetarnych.

Więcej

PRZEMYSŁ LEKKI A TWORZYWA SZTUCZNE

Ściśle techniczne zastosowania tworzyw sztucznych zostały już właściwie wyczerpane. Trzeba jednak jeszcze przynajmniej w paru słowach przypomnieć znane na ogół zastosowania tworzyw sztucznych w przemyśle lekkim, produkującym większość przedmiotów codziennego użytku.

Więcej

EKSPLOATACJA GÓRNICZA I JEJ WPŁYW NA POWIERZCHNIĘ

Rozległy materiał obserwacyjny pozwolił uczonym radzieckim na gruntowną analizę i konfrontację z rzeczywistością istniejących już teorii zachodnio-europejskich, a w szczególności teorii Gonota, Fayola, Rzihy, Dżiginska, Gudwina, Haussego, Briggsa i innych. W wyniku swych prac badacze radzieccy doszli do przekonania, zgodnego zresztą z przekonaniami polskich fachowców, że pozostawianie filarów ochronnych niedostatecznych rozmiarów jest jeszcze gorsze dla chronionego obiektu niż całkowite wybranie złoża. Opracowane przez wspomnianą komisję przepisy ochrony obiektów na powierzchni podają szczegółowe instrukcje w sprawie wyznaczania filarów ochronnych. Badacz radziecki S. G. Awier- szyn wyprowadził na podstawie swoich prac — równanie linii niecki osiadania oraz równanie określające przemieszczenie poziome. Wreszcie D. A. Kozakowski wprowadził pojęcie tak zwanego wskaźnika deformacji terenu, określającego stopień szkodliwego wpływu ruchów powierzchni na znajdujące się na niej budowle. Badacze radzieccy uwzględnili też w swoich pracach wpływ czasu na ruchy powierzchni i uzyskali pod tym względem dobre wyniki.

Więcej

WŁASNOŚCI CIEPLNE TWORZYW SZTUCZNYCH

Najbardziej interesującą własnością tworzyw sztucznych jest ich zachowanie się w temperaturach podwyższonych. Nie wszystkie tworzywa ogrzewane topią się. Tworzywa naturalne organiczne, jak drewno czy skóra, po przekroczeniu pewnej temperatury rozkładają się po prostu. Tworzywa krzemianowe naturalne (jak kamień) i sztuczne (np. kamionka, porcelana) topią się w tak wysokich temperaturach, że praktycznie biorąc są nietopliwe.. Jedynym wyjątkiem jest szkło, które podgrzewane przechodzi przez pewien zakres temperatur mięknięcia, aby wreszcie znów w pewnych granicach temperatur przejść w stan gęstej lepkiej cieczy. Nie posiada zatem ściśle określonej temperatury topliwości. Inaczej zachowują się metale. Wprawdzie i one przy podgrzewaniu miękną (nie wszystkie, nie mięknie np. żeliwo), ale później w pewnej temperaturze przechodzą od razu w stan ciekły, przy czym stop jest ruchliwy.

Więcej

GOSPODARKA WODNA

Podstawowym celem gospodarki wodnej jest świadome i celowe uporządkowanie krążenia wody w przyrodzie, a zatem uregulowanie stosunków między potrzebami wody a jej zasobami, przez uchwycenie jak największych ilości wód opadowych i odprowadzenie ich do morza w sposób jak najbardziej korzystny dla gospodarki narodowej. Z powodu nierównomiernego rozłożenia opadów w przeciągu roku oraz nierównomiernego rozłożenia opadów na obszarze kraju, planowa gospodarka wodna oparta być musi na magazynowaniu wody w okresach i miejscach jej nadmiaru oraz na przerzutach wody na okresy i tereny niedomiarowe.

Więcej

JAK SIĘ OTRZYMUJE CZYSTY TYTAN

Do roku 1940 nie umiano jeszcze otrzymywać tytanu na skalę przemysłową, otrzymywano go tylko w postaci stopu z żelazem, służącym do odtleniania stali. Stop ten otrzymywano metodą aluminotermiezną.

Więcej

SZTUCZNE IZOTOPY PROMIENIOTWÓRCZE CZ. II

Dowiedzieliśmy się już jak powstają sztuczne izotopy promieniotwórcze, teraz jeszcze parę słów o ich rozpadzie. Atomy tych izotopów są nieyrwałe i emitują promienie a4 lub ß: promieniowaniu temu towarzyszy najczęściej jeszcze promieniowanie y. Promienie a stanowią strumień zjo- nizowanych atomów helu (tzn. atomów helu pozbawionych elektronów, a więc naładowanych dodatnio), promienie ß są natomiast strumieniem elektronów naładowanych ujemnie5 (rozpad ten oznaczony jest symbolem ß). Promienie y nie mają żadnego ładunku elektrycznego i są promieniowaniem elektromagnetycznym podobnie jak światło widzialne lub promieniowanie rentgenowskie, lecz o bardzo małej długości fali. Promienie y można również rozpatrywać jako strumień fotonów niosących pewne kwanty energii, której wielkość jest odwrotnie proporcjonalna do długości fali promieniowania.

Więcej

PROJEKT ZAKŁADAJĄCY ZDOBYCIE MARSA CZ. II

Następują wreszcie przygotowania statku „pasażerskiego” do odlotu na Ziemię: po przeniesieniu potrzebnych ładunków ze statku «towarowego» statek pasażerski startuje z masą 215,4 t do lotu powrotnego i przez zmianę swej prędkości, przy pomocy działania silników rakietowych, opuszcza orbitę kołową dokoła Marsa, zostawiając na niej opustoszały statek towarowy i zostaje wprowadzony na orbitę eliptyczną dokoła Słońca, po której porusza się już ruchem bezwładnym w ciągu 260 dni, po czym również drogą zmian prędkości zostaje wprowadzony na orbitę wyjścia dokoła

Więcej

SYSTEM DRÓG WODNYCH W POLSCE

Drogi wodne mają swoje niezaprzeczalne zalety, które dotyczą zagadnienia celowości rozbudowy transportu wodnego. Drogi wodne w każdym kraju stwarzają nie tylko odrębny system komunikacyjny, niezależny od kolei, co nie jest obojętne ze względu na obronność kraju, ale stwarzają jednocześnie system arterii wodnych, z których korzystać mogą inni użytkownicy wodni, a przede wszystkim rolnictwo i przemysł. Odwrotnie zaś, wielkie arterie przerzutowe wody z obszarów nadmiarowych na obszary deficytowe stosunkowo niewielkim kosztem mogą być dostosowane do potrzeb żeglugi. Jak widać z powyższego, przy zastosowaniu rozwiązań kompleksowych gospodarki wodnej, żegluga staje się tylko jednym z partnerów inwestycji wodnych, którego nakłady na budowę drogi wodnej mogą się wówczas zbliżyć do kosztów budowy linii kolejowych – co zapewnia bezsprzecznie efektywność ekonomiczną tak ujętej inwestycji. Na racjonalnie rozbudowanych drogach wodnych, zapewniających ciągłość transportu w okresie żeglugi, przerwa zimowa nie stanowi przeszkody przekreślającej opłacalność przewozów wodnych. Drogi wodne mają stosunkowo dużą przepustowość, łatwą do dalszego powiększania bez wielkich kosztów. Dla drogi wodnej 1000-tonowej przepustowość przy jed- nej nitce śluz wynosi kilka milionów ton rocznie i może być znacznie zwiększona przez budowę drugiej, a nawet trzeciej nitki śluz, bez konieczności przebudowy samej drogi wodnej. Nie bez znaczenia jest również fakt, że na tabor żeglugowy o takiej samej zdolności przewozowej co kolejowy potrzebne są znacznie mniejsze (około 50% mniejsze) ilości stali konstrukcyjnej.

Więcej

ROLNICTWO I LEŚNICTWO CZ. II

Jak widać z powyższego, regulując zawartość wody w glebie można wpływać na wykorzystanie energii słońca podnosząc ilość energii zużywanej na produkcję substancji organicznej roślin. Woda odgrywa wielką rolę w produkcji roślinnej. Dostarcza ona roślinom pokarmy pobierane z gleby, jest niezbędnym surowcem dla wytwarzania węglowodanów w procesie przyswajania bezwodnika węglowego, wchodzi w skład organizmu rośliny, nadaje roślinom sztywność i ję- drność. Widzimy więc, że krążenie wody w roślinie potrzebne jest dla rozwoju jej tkanek. Części nadziemne rośliny otoczone są ze wszystkich stron powietrzem i łatwo dostępne dla światła i ciepła. Z atmosfery przyswajają bezwodnik węglowy i jednocześnie pochłaniają promienie słoneczne, pod wpływem których liście i łodygi nagrzewają się, co powoduje ciągłe wyparowywanie wody z organizmu rośliny. Proces ten nazywa się transpiracją w odróżnieniu od zwykłego parowania z powierzchni wody, gleby, roślin itd.

Więcej

JAK PROJEKTOWAĆ KONSTRUKCJE Z KAMIENIA SPRĘŻONEGO

Wspomnieliśmy, że mimo wielowiekowych tradycji budownictwa kamiennego przodkowie nasi nie opracowali jednolitych zasad projektowania budowli z kamienia po części dlatego, że nie znali dokładnie praw statyki, a częściowo też dlatego, że nie było to im specjalnie potrzebne. Budowniczowie egipskich piramid, kreteńskich pałaców czy rzymskich akweduktów przekazywali swe doświadczenia zdobyte długoletnią praktyką niewielkiej grupce wtajemniczonych lub zabierali swe tajemnice do grobu.

Więcej