Category Techniczne porady

PROBLEMY EKONOMICZNE KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH Z KAMIENIA

Drugim, nie mniej ważnym czynnikiem w zastosowaniu kamienia do konstrukcji sprężonych jest zagadnienie kosztów wydobycia i obróbki. Cóż z tego, że mamy wiele doskonałych złóż tego surowca, jeśli okaże się, że koszt wydobycia, transportu i obróbki będzie tak wysoki, że mimo wszystko tradycyjnie stosowany beton będzie tańszy. Zdrowe zasady ekonomiczne wymagają przeprowadzenia szczegółowej kalkulacji z uwzględnieniem trudnego do uchwycenia cyfrowo czynnika materiałów tzw. deficytowych, tj. takich jak drewno i cement, które są przedmiotem naszego eksportu i których nasza gospodarka narodowa pilnie potrzebuje przy realizacji swych podstawowych inwestycji. Materiały te, jak wiemy, są niezbędne w mokrym procesie tworzenia kamienia sztucznego, jakim jest beton.

Więcej

METALE RZADKIE W PRZYRODZIE CZ. II

Zajmiemy się zatem tylko tymi źródłami surowcowymi metali rzadkich, które są łatwo dostępne i nie nastręczają poważniejszych trudności przy otrzymywaniu z nich interesujących nas metali.

Więcej

ZAGADNIENIE BUDOWNICTWA NA GÓRNYM SLĄSKU

Zagłębia węglowe są bez wyjątku terenami, na których powstaje wielki przemysł wymagający dla swego istnienia i rozwoju dużych ilości węgla. Buduje się tu w pierwszym rzędzie: koksownie, huty, wielkie zakłady chemiczne i elektrownie.

Więcej

TURBINY PAROWE

W obliczu dzisiejszych tendencji do budowy coraz większych jednostek, o coraz większej mocy, jest to zadanie nie tylko trudne i żmudne, ale przede wszystkim wysoce odpowiedzialne.

Więcej

SYSTEMAT RZEKI WARTY

Większa grupa ujęć wody zlokalizowana w rejonie Łodzi pozwoli na przerzucenie wody do Neru dla pokrycia potrzeb rolniczych tych obszarów oraz na przerzut wody do doliny rzeki Miazgi. Doliny Warty spragnione wody będą mogły być zaspokojone przerzutem z kanału bezpośrednio do tej rzeki w rejonie Radomska, jak również do jej dopływów Widawki i Grabi. Miasta i ośrodki przemysłowe położone w pasie wododziału Wisły i Odry otrzymają wielki zasiłek wody w ilości około 500 milionów m3 rocznie. Kanał ten umożliwi ujęcie wody i stosunkowo łatwe jej doprowadzenie do rejonu Łodzi, Piotrkowa, Radomska, Częstochowy i innych ośrodków, dla zaspokojenia potrzeb przemysłowych i komunalnych. Przedłużenie kanału przez Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) do Przemszy, z ewentualnym odgałęzieniem dla przerzutu wody do Bry- nicy, da możność dostarczenia co najmniej 400 milionów m3 wody rocznie dla zaspokojenia narastających potrzeb wodnych tego okręgu, poza tym wody z kanału będą mogły umożliwić poprawę stanu sanitarnego GOP. Budując sztuczny kanał, łączący dolną Wisłę z ośrodkiem największej koncentracji przemysłu w GOP, można ten kanał bez większych kosztów przystosować do żeglugi. Kanał Centralny przejmie wówczas transport węgla do licznych ośrodków przemysłowych i zaludnionych, położonych wzdłuż trasy kanału, jak również położonych w dolinie Wisły od Włocławka do Gdańska, a także eksport węgla ciążący w kierunku Gdańska. Kanał ten stanowić będzie powiązanie kierunków dróg wodnych Wschód- Zachód oraz Północ-Południe.

Więcej

TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE MECHANICZNYM CZ. II

Należy dodać do tego bardzo korzystne cechy technologiczne tworzyw sztucznych. Należy do nich taniość i łatwość formowania nawet bardzo skomplikowanych elementów w postaci monolitycznych nie posiadających złączeń wyprasek, co daje większą sztywność i trwałość. Z innego niż u metali sposobu formowania wynika możność lepszego dostosowania wymiarów do przewidywanych naprężeń, wskutek czego uzyskuje się albo oszczędność materiału, albo możność wzmocnienia wytrzymałości przez stosowanie większych przekrojów roboczych.

Więcej

METALE ZIEM RZADKICH

Metale tej grupy to: skand, itr, lantan i 14 dalszych tzw. lantanowców. Chemicznymi i fizycznymi własnościami są bardzo zbliżone do siebie. Większość z nich nie jest jeszcze dobrze poznana, dlatego też stanowią one do pewnego stopnia białą plamę na obszarze osiągnięć z zakresu technologii i zastosowania. Wszystkie metale ziem rzadkich są chemicznie bardzo aktywne. W normalnych temperaturach na powietrzu pokrywają się warstewką tlenku, tak jak aluminium. Węgliki tych metali rozpuszczają się w wodzie z wydzieleniem acetylenu lub innych węglowodorów, podobnie jak węglik wapnia (karbid).

Więcej

TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE MECHANICZNYM

W przemyśle mechanicznym tworzywa sztuczne współzawodniczą z metalami, jako tworzywami dotychczas najczęściej stosowanymi, a więc ze stalą, żeliwem i metalami kolorowymi. Niższe własności mechaniczne w połączeniu z dość wysokimi cenami stawiają tworzywa sztuczne w tym wypadku w sytuacji pozornie niezbyt korzystnej. Jednak bliższe rozpoznanie zagadnienia pozwala stwierdzić, że pomimo wszystko, istnieją duże możliwości wykorzystania tworzyw sztucznych również i w tym przemyśle.

Więcej

O METALURGII PROSZKÓW

Jedną z poważniejszych trudności jest otrzymywanie użytecznych elementów z metali trudnotopliwych. Nadawanie kształtu tym metalom przez odlewanie jest praktycznie niewykonalne ze względu na ich wysokie temperatury topienia. Odnosi się to szczególnie do takich metali jak: wolfram, ren, molibden, tantal, niob i hafn. Metale te uzyskuje się w postaci proszków. Przerabianie tych proszków na użyteczne elementy to żmudna i skomplikowana praca, z którą pokrótce zapoznamy się na przykładzie otrzymywania drucików wolframowych.

Więcej

ZASOBY WODNE W POLSCE CZ. II

Nieregularność odpływu wody w poszczególnych latach i miesiącach oraz nierównomierne rozmieszczenie zasobów wodnych na obszarze kraju jest przyczyną, że mimo pozornie dużych ilości wód, które dotychczas bezużytecznie odpływają do mórz, sprawa ich zagospodarowania i zużytkowania dla potrzeb człowieka nie jest rzeczą łatwą. Wielkie ilości wody spływają w czasie wezbrań i powodzi, przepływy średnie, a szczególnie niżówkowe, są w wielu przypadkach już dzisiaj niewystarczające dla zaspokojenia potrzeb. W latach suchych przepływy w rzekach osiągają w miesiącach krytycznych od 20-30°/o przepływów średnich. Wynika stąd, że przy nieuporządkowanej gospodarce wodnej tylko część zasobów wodnych w naszych ciekach motże być bezpośrednio zużytkowana.

Więcej

METALE RADIOAKTYWNE

Grupa ta obejmuje metale radioaktywne naturalne, tj. występujące w przyrodzie, i sztuczne zwane pozauranowcami. Wszystkie metale tej grupy są promieniotwórcze i to decyduje o ich technologii oraz zastosowaniu.

Więcej

PRODUKTY KOŃCOWE WYTWARZANIA TWORZYW SZTUCZNYCH

Produkty reakcji polimeryzacji, kondensacji czy poliadycji otrzymywane przez przemysł chemiczny są przekazywane jako surowce do przemysłu przetwórczego w rozmaitych postaciach, zależnie od ich własności, a także i od tego, jaka jest przewidziana dalsza technika przerobu.

Więcej

WŁASNOŚCI CIEPLNE TWORZYW SZTUCZNYCH CZ. II

Pod jednym względem tworzywa sztuczne różnią się zasadniczo od pozostałych tworzyw topli- wych. Metale, z małymi wyjątkami, miękną i topią się w temperaturach wysokich (rys. 5), podobnie zachowuje się szkło. Natomiast zakres mięknienia tworzyw sztucznych leży w temperaturach niskich, od 80°C do 200°C, a zakres ich przerobu w stanie płynnym w temperaturach od 150°C do 300°C, przy czym temperatury topnienia powyżej 200°C osiągają tylko bardzo nieliczne tworzywa.

Więcej

URAN – PODSTAWOWY SUROWIEC ENERGII ATOMOWEJ

Metal ten odkryty został już w roku 1789 w tak zwanej smółce uranowej. Nazwa jego pochodzi od planety Uran odkrytej na krótko przed nim. Do roku 1942, w którym uruchomiono pierwszy na świecie stos atomowy, uran otrzymywany był jako produkt uboczny przy wytwarzaniu wanadu i radu. Początkowo nie wiedziano co z nim robić i szukano dla niego zastosowania w technice. Dopiero w 150 lat po jego odkryciu odkryto go po raz drugi, już jako najcenniejszy metal – podstawowy surowiec energii atomowej. Zapoczątkował on nową erę ludzkości – erę energii jądrowej. Superlatywy i rewelacyjne wiadomości na temat tego metalu i jego zastosowania nie schodzą ze szpalt prasy codziennej całego świata. W tym artykule potraktujemy go tak, jak inne metale. Podamy jego własności i zastosowanie jako metalu zwykłego, omówimy występowanie w przyrodzie i sposoby otrzymywania z rud. Natomiast jego specyficzne właściwości, jako surowca energii jądrowej, będą rozpatrzone tylko pobieżnie.

Więcej