Category Techniczne porady

TOWARZYSTWA ASTRONAUTYCZNE

Przez lot kosmiczny rozumiemy lot pojazdu (z ludźmi lub bez), który wystartuje z powierzchni ziemi, uleci w przestrzeń kosmiczną, będzie mógł wylądować na innej planecie i powrócić na ziemię. Nie szukajmy celów praktycznych dla lotu kosmicznego. Odwieczny niepokój, pasja poznania i żądza pokonywania wielkich odległości, leżąca w podświadomych głębinach istoty ludzkiej, były i będą czynnikami decydującymi, które powodowały i będą powodować rozwój nowych środków komunikacyjnych lądowych, morskich i powietrznych, niezależnie od jeszcze innych czynników, jak nacisk potrzeb produkcji, komunikacji, czy też potrzeb militarnych. Elementarna radość dokonania wielkiego czynu będzie czynnikiem kierującym – podobnie jak radość, która pchała Amundsena do osiągnięcia bieguna lub innych – do zdobycia Everestu.

Więcej

METALE ROZPROSZONE

Do tej grupy należą: gal, ind, tal, german, selen i telur. Łączy je wspólna cecha – znaczne rozproszenie w przyrodzie. Niektóre z nich nie tworzą w ogóle oddzielnych minerałów, a inne tylko nieliczne. Występują one w przyrodzie przeważnie jako domieszki w różnych minerałach dobrze znanych nam metali. Tak np. german, ind i tal znajdują się w rudach cynku i ołowiu: gal jest składnikiem rud żelaza i aluminium, a selen i telur występują przeważnie w siarczkowych rudach miedzi i niklu. Z tego też powodu surowcami do otrzymywania tych metali są różne uboczne produkty i odpady hutnicze. Między innymi cennym surowcem dla produkcji germanu i galu są pyły otrzymywane przy gazyfikacji i spalaniu węgla.

Więcej

MONTAŻ SZTUCZNEGO SATELITY ZIEMI WIĘKSZYCH ROZMIARÓW

Budowę sztucznego księżyca większych rozmiarów, który mógłby służyć za magazyn paliwa dla lądujących na nim rakiet, który byłby zamieszkany przez żywych ludzi i służył jednocześnie jako wspaniałe laboratorium fizyczne i astronomiczne, można sobie wyobrazić w sposób następujący:

Więcej

BUDOWNICTWO Z KAMIENIA NATURALNEGO CZ. II

Najstarsze ocalałe zabytki budownictwa kamiennego liczą od 6000 do 8000 lat, podczas gdy najstarsze obiekty budowane z cegły mają zaledwie 3000 lat. Kamień i drewno były najstarszymi surowcami budowlanymi ludzkości. Podczas gdy drewno, mimo że lżejsze i łatwiejsze w użyciu ulegało szybkiemu zniszczeniu, głównie na skutek działania wody i ognia – kamień natomiast przetrwał różne kataklizmy przyrody i opiera się wytrwałej destrukcyjnemu działaniu czasu.

Więcej

POMIAR GRUBOŚCI

W przemyśle metalurgicznym, chemicznym, papierniczym i in. ważną nieraz rolę odgrywa zagadnienie pomiaru i kontroli grubości blach i folii oraz pomiary grubości warstw, którymi pokryte są różne wyroby. Współczesne procesy produkcyjne, połączone zwykle z automatyczną kontrolą, wymagają bardzo dużej dokładności i szybkości pomiaru tych wielkości.

Więcej

KIEROWANIE RUCHAMI GÓROTWORU

Przed niespełna dwoma laty wyłoniła się w oparciu o opracowaną u nas teorię zupełnie nowa i dotychczas nigdzie nie stosowana metoda kierowania ruchami górotworu za pomocą pewnych urządzeń wykonanych na powierzchni. Należy tu wymienić przede wszystkim sposób polegający na wykonaniu tzw. ścianki zaporowej sięgającej od powierzchni do pew- nej głębokości. Sposób ten pozwala w niektórych wypadkach na znaczne zmniejszenie zasięgu odkształceń na powierzchni.

Więcej

SZTUCZNE IZOTOPY PROMIENIOTWÓRCZE

Sztuczne izotopy promieniotwórcze otrzymuje się w wyniku reakcji jądrowych. Reakcjami takimi nazywamy procesy, w których cząstki jądrowe2 lub fotony y współdziałają z jądrami atomowymi, w wyniku czego w jądrach tych zachodzą pewne przemiany prowadzące do powstawania innego izotopu.

Więcej

PRÓBNE MAŁE SZTUCZNE SATELITY ZIEMI CZ. II

W momentach gdy będzie najbliżej Ziemi, satelita będzie widoczny na niebie jako gwiazdka około 6 wielkości, a więc z trudem dostrzegalna gołym okiem, ale doskonale widoczna przez lornetkę połową (oczywiście gdy się dokładnie wie, gdzie go trzeba szukać na niebie).

Więcej

TRANSPORT WODNY

Już w Statucie Piotrkowskim z 1447 r. król Kazimierz Jagiellończyk stwierdza: „…Rzeki: Wisła, Warta, Noteć, Prosną, Narew, Bug i San ze swymi dopływami są naszą własnością”. W jazach młyńskich każe król zakładać „otwory” dla prześluzowania statków. Dzięki temu rozwija się żegluga na Wiśle. Przez Pokój Toruński zdobywa Polska ujście Wisły i dostęp do morza.

Więcej

CZAS POTRZEBNY DO DOKONANIA JEDNEGO OBIEGU ZIEMI CZ. II

Przypuśćmy, że został uruchomiony sztuczny satelita i obiega on Ziemię po pewnej orbicie kołowej z odpowiednią prędkością. Gdy prędkość tak obiegającego Ziemię satelity zaczniemy powiększać (jest to możliwe przez działanie silnika rakietowego umieszczonego na satelicie), to jego tor zacznie się wydłużać i z okręgu przechodzi na elipsę obejmującą kulę ziemską. Odległość satelity od powierzchni Ziemi przestaje być stała i zaczyna się zmieniać w pewnych granicach, ale ruch jego jest ciągle periodyczny (okresowy, tzn. powtarza się po upływie określonego czasu). Gdy jednak prędkość przekroczy wielkość krytyczną 11,2 km/sek, to orbita satelity z zamykającej się krzywej elipsy przechodzi w orbitę już nie zamykającą się i rozciągającą się do nieskończoności. Ruch przestaje być periodyczny. Ta właśnie prędkość 11,2 km/sek (około 40 000 km/godz) nazywa Ldę drugą prędkością kosmiczną (albo prędkością oderwania się od Ziemi) odpowiadającą poziomowi morza: ciało materialne poruszające się z drugą prędkością kosmiczną (albo też z prędkością większą od niej) już przestaje obiegać Ziemię i może się od niej oddalić dowolnie daleko, a więc może dolecieć do innej planety, np. prawdziwego Księżyca lub Marsa, przy czym do tego lotu nie wymaga żadnego napędu, a poruszać się będzie ruchem bezwładnym w myśl praw przyrody. Napęd jest potrzebny tylko po to, aby uzyskać tę olbrzymią prędkość.

Więcej

TWORZYWA ZŁOŻONE Z INNYCH TWORZYW I TWORZYW SZTUCZNYCH

Tworzywa złożone oparte na użyciu drewna zestawiono w tablicy 3. Sklejki i płyty zależnie od stopnia sprasowania mogą mieć bardzo różny ciężar właściwy: lekkie 0,2-0,4, średnie 0,4-1,0, ciężkie 1,0-1,3, co łączy się z różną ich porowatością.

Więcej

PROBLEMY AUSTRONAUTYKI

Już tylko rozwiązanie wymienionych wyżej zagadnień wymaga długich i szczegółowych badań i doświadczeń. Widzimy, że astronautyka, ze względu na różnorodność problemów, które musi rozwiązywać, łączy w sobie niemal wszystkie dziedziny przyrodoznawstwa i techniki i tylko postawienie sprawy na bardzo szerokiej płaszczyźnie badań naukowych i technicznych może przynieść rozwiązanie: zagadnienie jest wybitnie kompleksowe i tylko praca zespołowa wielu tysięcy specjalistów może dać pozytywny wynik.

Więcej

ZAGADIENIE MOŻLIWOŚCI EKSPLOATACJI ZŁÓŻ POD MIASTAMI

Dla ochrony obiektów na powierzchni przed szkodami górniczymi nie wybiera się części złoża położonej pod nimi, czyli pozostawia się filar ochronny. Rysunek 5 przedstawia w przekroju filar ochronny pozostawiony w poziomych pokładach węgla pod budynkiem. Szerokość filaru, jak widać na rysunku, jest większa od szerokości chronionego budynku i to tym większa, im głębiej znajduje się pokład. Linie ograniczające filar ochronny nie są bowiem pionowe, lecz nachylone pod pewnym kątem, którego wielkość zależy od własności skal. Kąt ten jest zwykle charakterystyczny dla danego terenu.

Więcej

ZASOBY WODNE W POLSCE

Polska leży na obszarze wielkiego niżu europejskiego, w jego części zwanej Niżem Sarmackim. Jej naturalne warunki przyrodnicze charakteryzują się pewną odrębnością w porównaniu do krajów sąsiednich. Nad obszarem Polski spotykają się i ścierają wpływy różnych klimatów, głównie oceanicznego od Zachodu i kontynentalnego od Wschodu. Klimat nasz odznacza się, wobec powyższego, niestałością pogody i temperatury, wilgotnością powietrza i dużą zmiennością ciśnień atmosferycznych.

Więcej