Category Technika

BUDOWNICTWO Z KAMIENIA NATURALNEGO

Zwiedzając zbiory minerałów zgromadzone w Muzeum Narodowym w Pradze uważny turysta może naliczyć kilka tysięcy gatunków kamieni. Wielkie bogactwo barw, form krystalicznych i odmian dotyczy nie tylko kamieni szlachetnych i półszlachetnych, ale przede wszystkim kamieni pospolitych, występujących masowo również i na naszych terenach. Nawet pobieżny przegląd tych wspaniałych zbiorów pozwala ocenić, jak wielkie bogactwa kryje po dziś dzień skorupa ziemska. Jesteśmy zdziwieni i zaskoczeni, że zwykły kamień spotykany niemal codziennie w naszym życiu ma tak liczne i cenne odmiany.

Więcej

OTRZYMYWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Procesy produkcyjne związane z tworzywami sztucznymi rozpadają się na dwa wielkie działy:

– Produkcja właściwej substancji tworzywowej, będąca przedmiotem działalności przemysłu chemicznego. Dział ten nazywamy xuy twa rżani em tworzyw sztucznych.

Więcej

ZASTOSOWANIE IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W POLSCE CZ. II

Już w sierpniu 1956 r. uchwalą Prezydium Rządu został nadany statut Państwowej Radzie do Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej. Do zakresu działania tej Rady należy rozpatrywanie wieloletnich i bieżących planów wykorzystania energii jądrowej w całej gospodarce narodowej. Rada zajmuje się również opiniowaniem zagadnień związanych z tą dziedziną oraz inicjowaniem i zalecaniem zainteresowanym resortom i intytucjom prac i badań z zakresu wykorzystania energii jądrowej. W oparciu o wytyczne, ustalone przez Państwową Radę, działa Pełnomocnik Rządu do spraw wykorzystania energii jądrowej, którego zadaniem jest koordynacja całokształtu prac w tej dziedzinie, W ramach Biura Pełnomocnika Rządu powołana została grupa specjalistów, która opracowała wytyczne prac naukowych w dziedzinie zastosowania izotopów w technice.

Więcej

ILOŚCI ENERGII PRZY REAKCJACH JĄDROWYCH URANU

W związku z przytoczonymi własnościami uranu metal ten znajduje w obecnej technice zastosowanie nie jako materiał konstrukcyjny tak jak inne metale, lecz jako surowiec energetyczny. Wykorzystanie tego metalu w obecnie budowanych stosach atomowych dla celów energetycznych stanowi dopiero pierwszy krok w tej dziedzinie, dlatego też stopień wyzyskania energii uranu w tych stosach jest stosunkowo mały. Z obliczeń wynika, że uzyskana w tych urządzeniach energia elektryczna wypada zaledwie nieco taniej niż otrzymana z urządzeń, w których spala się węgiel. Jakie ilości energii mogą być wyzwalane przy reakcjach jądrowych uranu ilustrują przytoczone liczby:

Więcej

CEL URUCHOMIENIA SZTUCZNEGO SATELITY ZIEMI CZ. II

Tak więc istnieje techniczna możliwość odbywania, nawet przy użyciu wyłącznie paliw chemicznych, dalekich podróży kosmicznych, pod warunkiem jednak, że zostanie zbudowany sztuczny księżyc, na którym będzie można uzupełniać paliwo rakietowe.

Więcej