Category Technika

Mocne i przydatne schody zabiegowe

Schody zabiegowe instalowane są w budynkach. Pozwalają one przemieszczać się po piętrach każdego budynku. Na pewno warto tego rodzaju schody instalować, bo są one niezbędne. Klienci takie schody pragną mieć. Jakość tego rodzaju rozwiązania jest wysoka. Dobrej klasy schody można zamówić w niejednej firmie prowadzącej prace budowlane. O tym, czego należy oczekiwać od firmy informuje się na etapie ustaleń. Schody zabiegowe to schody wykonane w sposób mocny, trwały, najwyższej możliwej jakości. Na pewno jakość jest podstawą i bezcenną sprawą dla każdego klienta. Dobrej klasy schody zabiegowe to cenna, a nawet bezcenna rzecz. Klienci lubią mieć efektowne i eleganckie schody, na pewno mieć je dla siebie, nie musieć ich naprawiać, bo ich trwałość to najbardziej podstawowa sprawa...

Więcej

CIĘŻAR WŁAŚCIWY TWORZYW SZTUCZNYCH

Ciężar właściwy tworzyw sztucznych waha się od 0,92 (polietylen) do około 1,6. Tworzywa sztuczne napełniane mają ciężar właściwy wyższy od 1,1 do około 2,0. Są to więc materiały lekkie, podobnie jak tworzywa organiczne naturalne (drzewo, skóra). Są one 2-3 razy lżejsze od lekkich stopów metalowych i tworzyw ceramicznych, a około 6 razy lżejsze od żeliwa i stali zwykłych i stopowych.

Więcej

CHARAKTERYSTYKA WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA POWIERZCHNIĘ

Po wybraniu pewnej części złoża minerału użytecznego, np. węgla,, powstaje pustka, czyli tzw. wyrobisko górnicze. Skały leżące nad eksploatowanym pokładem, tzw. skały stropowe, tracą podparcie w miejscu, gdzie wykonano wyrobisko. Na skutek tego ulegają one spękaniu, a przy dostatecznie dużych rozmiarach wyrobiska załamują się i w postaci mniejszych lub większych brył spadają do wyrobiska, tworząc tzw. zawał. W miarę wzrostu szerokości wyrobiska podczas eksploatacji coraz to nowe warstwy skał załamują się i wysokość zawału rośnie. Na szczęście dzieje się tak tylko do pewnego czasu. Wysokość zawału jest ograniczona. Objętość zajmowana przez skały w postaci luźnych brył jest bowiem znacznie większa od objętości, którą te skały zajmowały w zwartym masywie przed zawałem. Przy określonej wysokości zawału załamujące się skały stropowe są już w stanie zapełnić całkowicie pustą przestrzeń wyrobiska.

Więcej

Charakterystyka techniczna tworzywa

Pojawienie się nowej grupy a. tworzyw wywołuje zagadnienie granic celowości ich stosowania. Nie jest ono proste do rozwiązania. Wytwórca musi zdecydować, czy do danego zastosowania należy użyć jedno ze «starych» tworzyw ' klasycznych czy też tworzywo no- 1 we. Do tego potrzebne mu są następujące dane:

Więcej

CEL URUCHOMIENIA SZTUCZNEGO SATELITY ZIEMI

Jak już wspomniałem, rakiety trójstopniowe przy użyciu paliw chemicznych zdolne są do uzyskiwania prędkości niewiele przekraczających 8 km/sek w momencie całkowitego spalenia swego paliwa, pozwala to na uruchomienie sztucznego księżyca, a więc na dokonanie pierwszego lotu kosmicznego bez powrotu na Ziemię. Nie pozwala zaś na odbycie lotu kosmicznego dalekiego, dla którego niezbędne jest przekroczenie prędkości 11,2 km/sek. Czy w tych warunkach można myśleć o osiągnięciu innej planety? Okazuje się jednak, że jest możliwość dzięki wyzyskaniu pomysłu, którego autorem był K. Ciołkowski. Zaproponował on rozbicie dalekiego lotu kosmicznego na dwa etapy: pierwszy etap to osiągnięcie z Ziemi, zawczasu zbudowanego sztucznego satelity krążącego na wysokości 1 – 3 tysięcy kilometrów, na którym można by zmagazynować zapasy paliwa: etap drugi to start ze sztucznego satelity po uzupełnieniu na nim zużytego paliwa. Ponieważ taki sztuczny satelita będzie się poruszał z prędkością ponad 7 km/sek, więc startująca z niego rakieta w kierunku jego ruchu będzie już miała tę prędkość jako prędkość początkową, a więc wystarczy zwiększyć tylko jej prędkość o dalsze 4 km/sek (czyli nadać jej prędkość 4 km/sek w stosunku do satelity, co technicznie jest łatwe do przeprowadzenia, gdyż ta sama rakieta może po uzupełnieniu paliwa osiągnąć prędkość nawet 8 km/sek), aby przekroczyć niezbędną drugą prędkość kosmiczną.

Więcej

BIURA STUDIÓW GOSPODARKI WODNEJ

W pracach Biura Studiów Gospodarki Wodnej PAN, dla scharakteryzowania istniejącego stanu zanieczyszczeń rzek w czasie letniej niżówki, tj. wówczas, kiedy w rzekach płyną małe ilości wody, określono w poszczególnych miejscach stosunek doborowego przepływu wody w odbiorniku do ilości ścieków doprowadzonych w ciągu doby. Z obliczeń wykonanych dla 1950 r. okazało się, że 64% wszystkich ścieków skierowane jest do odbiorników nie posiadających większych przepływów niżówko- wych, przy czym w większości wypadków ścieki odprowadzane są do rzek w stanie nieoczyszczonym. Gospodarka ściekowa w naszym kraju jest dotychczas nieuporządkowana i niedostatecznie kontrolowana: w rezultacie doprowadziło to już dzisiaj do stanu katastrofalnego na takich rzekach jak: Przemsza, Kłodnica, Górna Odra i szeregu innych. Na 66 miast w dorzeczu Wisły, które posiadają sieć kanalizacyjną, w 44 miastach brak jest jakichkolwiek urządzeń do oczyszczania ścieków. W dorzeczu Odry nawet większość istniejących oczyszczalni ścieków jest nieczynna. Sytuacja w przemyśle jest jeszcze gorsza, gdyż wiele przemysłów branżowych wprowadza do rzek niezwykle szkodliwe ścieki bez oczyszczania.

Więcej

BIAŁY WĘGIEL CZ. II

Niewielkie, co prawda, były te spiętrzenia, nieskomplikowane koła wodne służyły do wykorzystania siły wodnej, niewielka była moc poszczególnych młynów – małe jednak były ówczesne potrzeby. W miarę jednak wzrostu zaludnienia i przemysłowego rozwoju świata, w miarę wzrostu potrzeb człowieka zapotrzebowanie na energią wzrasta gwałtownie. Począwszy od XIX w. pojawiają się możliwości wykorzystania nowych źródeł energii, a przede wszystkim energii zawartych w paliwach, głównie w węglu i ropie naftowej. Wynaleziona została maszyna parowa, silniki spalinowe, pojawia się wreszcie najkorzystniejszy jak dotąd, nowy produkt energetyczny – elektryczność. Zaczyna się również gwałtowny wzrost wykorzystania sił wodnych. Na miejsce prymitywnych kół wodnych wprowadzone zostają skomplikowane turbiny, które zdolne są do wykorzystania olbrzymich ilości wód i opadów. Pierwsza koncepcja turbiny wodnej powstaje jeszcze w 1750 r., kiedy to Segner zbudował turbinę reakcyjną nazwaną kołem Segnera. Podstawy teoretyczne turbiny podał jeszcze w 1730 r. Bernoulli. Mimo to konstruowane wówczas turbiny nie zdały egzaminu i dopiero Fourneyron w 1827 r. zbudował pierwszą praktyczną turbinę.

Więcej

BADANIA NAD ZASTOSOWANIEM KAMIENIA W KONSTRUKCJI SPRĘŻONEJ

Innym przykładem ciekawego zastosowania sprężonego kamienia jest projekt kiosku wystawowego. Jest on wsparty na czterech słupach z dachem z bloków kamiennych oryginalnie ułożonych w jodełkę i sprężonych dwoma obwodowymi kablami, biegnącymi po krzyżujących się elipsach {linie kreskowane na rysunku planu rys. 44). Środkowa kwadratowa płyta wzmocniona jest przekątnymi żebrami, opartymi na słupach, również sprężonymi.

Więcej

AUTOMATYKA

Inną dziedziną warunkującą rozwój lotów kosmicznych są sprawy automatyki. Przy olbrzymich prędkościach ruchu rakiet niektóre procesy zachodzą z prędkością wielokrotnie przewyższającą prędkość reakcji człowieka: odnosi się to w jeszcze większym stopniu do procesów reakcji atomowych przy przyszłym zastosowaniu napędu atomowego. Z tych względów konieczne będzie zainstalowanie w rakiecie samoczynnych, automatycznie działających aparatów regulujących.

Więcej

ATOMY ZNACZONE

Wspaniałą «karierę» zrobiły izotopy promieniotwórcze jako tzw, atomy znaczone lub wskaźniki promieniotwórcze. Radioizotopy mają prawie identyczne własności chemiczne co i inne trwałe izotopy tego samego pierwiastka: pozwala to na obserwację szeregu reakcji. Tak jak w ornitologii znakowanie ptaków umożliwia poznanie ich zwyczajów, tras przelotów itp., podobnie izotopy promieniotwórcze dodane w niewielkich ilościach do interesującego nas pierwiastka pozwalają na wyjaśnienie zachowania się tego pierwiastka w różnych warunkach. «Znakiem», który wyróżnia promieniotwórczy atom ze wszystkich innych atomów, jest wysyłane przez niego promieniowanie. Do śledzenia atomów znaczonych stosuje się więc liczniki Geigera-Miillera i liczniki scyntylacyjne oraz błony radiograficzne.

Więcej

ATMOSFERA ZIEMSKA

Kula ziemska, której promień wynosi 6370 km, otoczona jest atmosferą powietrzną. W miarę podnoszenia się nad poziom morza atmosfera rzednie i ciśnienie jej szybko spada. Na wysokich górach jest np. tak rzadka, iż człowiek się dusi wskutek małego ciśnienia: z tego powodu przy wyprawach wysokogórskich używa się hermetycznych masek zapewniających dopływ powietrza do oddychania pod normalnym ciśnieniem. Nie ma wyraźnej granicy końca atmosfery – stopniowo rozpływa się ona w pustkę. Uczeni wyróżniają kilka warstw atmosferycznych: pierwsza z nich, bezpośrednio przylegająca do powierzchni Ziemi, to warstwa zwana troposferą rozciągająca się do wysokości około 14 km. Zawiera ona około 3/4 ogólnej masy powietrza tworzącego atmosferę i charakteryzuje się tym, że temperatura powietrza w tej warstwie kształtuje się pod wpływem ciepła unoszonego przez prądy powietrza od powierzchni ziemskiej. W niej tworzą się chmury i odbywa się krążenie wody parującej z oceanów, tak ważne dla utrzymania roślinności i w ogóle życia na powierzchni ziemi.

Więcej

Podział tworzyw sztucznych na grupy – ciąg dalszy

Rozwój tworzyw sztucznych uzupełnił rozwój stopów metali i innych tworzyw nieorganicznych i dał do rąk ludzkości ogromny asortyment materiałów o najrozmaitszych, nie przeczuwanych nawet przedtem własnościach technicznych. Asortyment ten jest podstawą, na której rozwinęła się wszechstronnie technika współczesna, pozwalająca na zaspokajanie potrzeb ludzkich w lepszy, doskonalszy sposób i podnoszenie w ten sposób dobrobytu na coraz wyższy poziom. Oczywiście w obecnych warunkach, przy tak dużej ilości tworzyw jaką dysponujemy, mało jest prawdopodobne, aby które z nich, czy nawet ich grupa, mogły nadać kierunek całemu rozwojowi kultury materialnej, jak to było niegdyś z kamieniem, brązem i żelazem. Obecna i przyszła technika będzie zawsze wielotworzywowa. Jednak tworzywa sztuczne niewątpliwie już obec- nie zmieniają nasz «styl życia», a zmiany te są przecież dopiero w swej fazie początkowej. Przypuszczać można, że pogłębią się one bardzo w przyszłości, gdy tworzywa te będą bardziej dostępne i gdy zostaną lepiej poznane, przez co będzie możliwe szersze ich stosowanie we wszystkich dziedzinach życia.

Więcej

EKSPLOATACJA POD OBIEKTAMI NA POWIERZCHNI CZ. II

Prowadząc eksploatację pod bardzo ważnymi obiektami decydujemy się często na wybranie nie całości pokładu, lecz zaledwie 50 do 60°/# jego zasobów. Pokład wybiera się wtedy pasami o szerokości od 20 do 30 m, pozostawiając między nimi nie wybrane pasy pokładu o takiej samej sze- rokości. Przy takim sposobie wybierania powierzchnia obniża się zaledwie o kilka centymetrów, a wszelkiego rodzaju odkształcenia są bardzo małe.

Więcej

KIEROWANIE RUCHAMI GÓROTWORU CZ. II

Jeżeli płyta połączona jest ze ścianką zaporową (rys. 12b), która zatrzymuje poziome ruchy terenu, nachylenie płyty jest mniejsze, a równocześnie zagłębia się ona nieco do górotworu. Podczas doświadczeń obciążenie płyty wynosiło zaledwie 30 g na 1 cm2. Fakt, że nawet przy tak małym obciążeniu płyta zagłębia się w piasek, dowodzi, że wytrzymałość sypkiego górotworu zmniejsza się znacznie, gdy jest on w trakcie ruchu pod wpływem podziemnej eksploatacji.

Więcej