TWORZYWA Z DREWNA I TWORZYW SZTUCZNYCH

Drewno jest tworzywem ukierunkowanym. Własności techniczne drewna są różne, jeżeli je mierzyć w trzech kierunkach przestrzeni nawzajem prostopadłych. Tak np. wytrzymałość na rozciąganie mierzona w kierunku włókien może być więcej niż dziesięciokrotnie wyższa niż mierzona w dwóch pozostałych kierunkach (rys. 17). Jest to bardzo niekorzystne, zwłaszcza jeżeli chcemy stosować drewno w formie płyt. Staramy się wtedy o stworzenie z drewna takiego tworzywa, które by miało dobre wytrzymałości przynajmniej w dwóch kierunkach. Poza tym drewno, jako dające się formować prawie wyłącznie drogą obróbki mechanicznej, daje bardzo duży procent nieużytecznych odpadków, wykorzystanie których jest poważnym zagadnieniem ekonomicznym. W tworzywach złożonych drewno może występować w rozmaitych postaciach, a więc w kolejności coraz większego rozdrobnienia, jako:

– forniry (cienkie folie wycięte z pnia drzewa),

– strużyny i inne odpadki,

– drewno rozwłóknione, rozdzielone na poszczególne włókna,

– trociny,

– mączka dewna, drewno mielone.

Tylko pierwsza postać drewna, tj. forniry, pozwala na pełne wykorzystanie jego własności wytrzymałościowych i tylko tworzywa złożone z fornirów i żywic sztucznych mają charakter tworzyw warstwowych (laminatów). W innych postaciach własności wytrzymałościowe drewna są wykorzystane tylko częściowo (2,3) lub zupełnie nie mogą być wykorzystane (4,5). W tych wypadkach drewno odgrywa w !stosunku do tworzywa sztucznego rolę napeł- niacza.

Tworzywa sztuczne mogą być wykorzystane przy produkcji tworzyw złożonych z drewna albo tylko jako spoiwo (klej), albo równocześnie jako spoiwo i środek impregnujący. W pierwszym przypadku ilość tworzywa sztucznego jest stosunkowo nieduża (5-15% lub nawet mniej), otrzymany zaś produkt ma własności podobne do drewna. W drugim zużycie tworzywa sztucznego jest większe (15-30%) i jego własności techniczne przeważają. Jako składnik żywiczny najczęściej stosuje się żywice fenolowe lub mocznikowe.

Przy sklejaniu materiału drewnianego stosuje się z reguły prasowanie, wskutek czego normalną postacią techniczną tworzyw złożonych są płyty płaskie różnej grubości. Można je jednak również prasować w formach niepłaskich (nawet tworzywa fornirowe), a przy użyciu drewna rozdrobnionego i większej ilości żywicy – stosować jak zwykle tłoczywa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>