TWORZYWA Z WŁÓKIEN I TWORZYW SZTUCZNYCH

Niekorzystną własnością tworzyw sztucznych jest ich stosunkowo niska wytrzymałość mechaniczna. Chcąc poprawić tę wadę należałoby stosować pewnego rodzaju wzmocnienie, podobnie jak to z powodzeniem realizuje budownictwo w żelbecie wzmocnionym na działania rozciągające prętami stalowymi.

Jako materiał wzmacniający dla tworzyw sztucznych nadają się specjalnie tworzywa, dostępne w postaci włóknistej. Tworzywa włókniste dzięki swej budowie wewnętrznej, tj. zorientowaniu cząsteczek w pewnym kierunku posiadają, ale tylko w tym jednym kierunku, bardzo wysokie wytrzymałości na rozciąganie. Jak dalece wzrasta w ten sposób wytrzymałość dowodzi fakt, że włókna niektórych tworzyw sztucznych (poliamidów, terylenu) posiadają wytrzymałości na zerwanie równe wytrzymałości stali, a wytrzymałość włókien szklanych przewyższa ją nawet 2-3 krotnie. Tkaniny z włókien posiadają wysokie własności mechaniczne już w dwóch kierunkach: wątku i osnowy – i w tej formie przekazują najlepiej swoją wartość techniczną tworzywu złożonemu. Otrzymuje się w ten sposób tworzywa warstwowe (laminaty).

Można stosować włókno również w postaci mniej doskonałej, a więc jako papier celulozowy lub tekturę azbestową, jako ścinki tkanin lub papieru, wreszcie jako luźne włókna naturalne, sztuczne lub szklane. Stosując je otrzymuje się laminaty papierowe i tłoczywa z napełniaczem włóknistym.

Drugi składnik – żywica sztuczna, odgrywa rolę spoiwa (kleju) i środka impregnującego. Nadaje ona tworzywu złożonemu większość pozostałych własności technicznych, a więc część wytrzymałości, sztywności, elastyczność, własności termiczne, elektryczne i inne. Stosuje się zwykle żywice termoutwardzalne fenolowe, mocznikowe, melaminowe, z nowszych – poliestry, epoksydy, silikony.

Dla tworzyw złożonych niesztywnych, elastycznych stosuje się żywice termoplastyczne. Takie tworzywo stosuje się jako namiastki skóry zarówno podeszwowej, jak i galanteryjnej. W pierwszym wypadku skleja się sztuczną żywicą włókna pochodzące z rozwłóknionych odpadków skórzanych łub inne. Zamiast skóry galanteryjnej stosuje się tkaniny powlekane, tj. pokryte jedno- lub dwustronnie warstwą plastyfikowanego ter- moplastu z wyciśniętym na powierzchni odpowiednim wzorem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>