UŻYCIE PRZEKŁADEK

Wreszcie ostatni i najważniejszy z problemów technicznych dotyczy zachowania się kamienia w konstrukcji sprężonej. Odpowiedzi na te problemy mogły być rozwiązane tylko na drodze doświadczalnej. Badania takie, o których już parokrotnie wspominaliśmy, przeprowadzane były u nas w kraju w latach 1956-1957. Przeprowadzono między innymi na konstrukcji pięciometrowej sprężonej belki kablokamiennej, składającej się z metrowych elementów z piaskowca i granitu o dwóch rodzajach przekrojów pokazanych na rys. 31. ,

Poprzedziły go badania wstępne na kostkach z tegoż materiału, które miały wyjaśnić procesy mechaniczne, zachodzące przy przekazywaniu naprężeń ściskających na sąsiednie elementy przy różnych typach przekładek, Nie wchodząc w szczegóły można powiedzieć, że chodziło o wyjaśnienie problemu styków w konstrukcji sprężonej z pojedynczych elementów kamiennych. Badaniami objęto 3 rodzaje: styk suchy (nagi) bez przekładek, styk z przekładkami z plastiku, styk mokry z zaprawy cementowej. Przebieg kilku badań ilustrują rys. 34-37.

Wyniki tych badań dały ciekawy materiał doświadczalny, z którego można wnioskować, że zastosowanie przekładek jest celowe w takich właśnie konstrukcjach. Użycie przekładek z plastiku o specjalnie dobranych własnościach, odpornych na duże ciśnienie i wpływy atmosferyczne, a jednocześnie elastycznych dało lepsze wyniki niż zastosowanie tańszej zapra- wy cementowej. Badania i pomiary wytrzymałościowe przeprowadzone na znacznej ilości próbek pozwoliły również na pewne wnioski natury statystycznej. Chodziło mianowicie o zbadanie niejednorodności badanych kamieni: dane takie pozwoliłyby na pewne wytyczne dotyczące bezpieczeń stwa takich konstrukcji. W oparciu o tzw. wskaźniki jednorodności materiału kamiennego i porównania z analogicznym wskaźnikiem dla betonu można było wysunąć sugestie w sprawie współczynnika bezpieczeństwa dla konstrukcji kablokamiennych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>