WŁASNOŚCI CIEPLNE TWORZYW SZTUCZNYCH

Najbardziej interesującą własnością tworzyw sztucznych jest ich zachowanie się w temperaturach podwyższonych. Nie wszystkie tworzywa ogrzewane topią się. Tworzywa naturalne organiczne, jak drewno czy skóra, po przekroczeniu pewnej temperatury rozkładają się po prostu. Tworzywa krzemianowe naturalne (jak kamień) i sztuczne (np. kamionka, porcelana) topią się w tak wysokich temperaturach, że praktycznie biorąc są nietopliwe.. Jedynym wyjątkiem jest szkło, które podgrzewane przechodzi przez pewien zakres temperatur mięknięcia, aby wreszcie znów w pewnych granicach temperatur przejść w stan gęstej lepkiej cieczy. Nie posiada zatem ściśle określonej temperatury topliwości. Inaczej zachowują się metale. Wprawdzie i one przy podgrzewaniu miękną (nie wszystkie, nie mięknie np. żeliwo), ale później w pewnej temperaturze przechodzą od razu w stan ciekły, przy czym stop jest ruchliwy.

Własności te mają bardzo duże znaczenie techniczne. Tworzywa nietopliwe mogą być formowane tylko przez obróbkę mechaniczną (tzw. wiórową), bardzo pracochłonną i dającą duży procent bezużytecznych odpadków. Tworzywa mięknące, a więc plastyczne w pewnych granicach temperatur, mogą być poddawane obróbce plastycznej bezwiórowej (tłoczenie, kucie, walcowanie). Wreszcie tworzywa topliwe mogą być formowane przez odlewanie, co jest podobnie jak obróbka plastyczna, techniką mało pracochłonną i dającą niewielki procent odpadków nadających się do dalszego przerobu.

Jak już zostało wyjaśnione, tworzywa sztuczne termoutwardzalne miękną lub topią się tylko raz, w chwili tworzenia się i tylko wtedy mogą być kształtowane plastycznie, przez prasowanie. Potem nie topią się już i nie miękną, mogą być więc obrabiane tylko mechanicznie. Podgrzewanie powyżej pewnej temperatury prowadzi do rozkładu i zniszczenia tworzywa.

Tworzywa termoplastyczne mają własności pośrednie między metalami i szkłem. Posiadają zatem stosunkowo szeroki zakres temperatur mięknięcia, po czym topią się powoli, również w pewnym zakresie temperatur, dają ciecz nie tak gęsto- płynną jak szkło, ale i nie tak ruchliwą jak metale. Możliwa jest zatem zarówno ich obróbka plastyczna, jak i wykonywanie odlewów (nie zawsze), wreszcie można stosować do nich techniki zbliżone do technik szklarskich, jak wydmuchiwanie. Oczywiście po ostudzeniu możliwa jest dalsza obróbka mechaniczna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>