WŁASNOŚCI MECHANICZNE TWORZYW SZTUCZNYCH

Własności mechaniczne decydują o możliwości zastosowań konstrukcyjnych. Ocena porównawcza tych własności jest specjalnie trudna ze względu na to, że przy obciążaniu tworzyw sztucznych występuje szereg zjawisk o charakterze Teologicznym, których nie wykazują inne tworzywa. Wobec tego, że brak miejsca nie pozwala na bliższe omówienie tego zagadnienia, związanego z różną i zmienną konsystencją tworzyw sztucznych, ograniczono się tylko do porównania własności najbardziej podstawowej, jaką jest wytrzymałość na rozciąganie. Jak z rys. 6 wynika nie jest ona dla tworzyw sztucznych zbyt wielka i umieszcza je na poziomie tworzyw organicznych naturalnych, jak skóra lub drewno. Natomiast tworzywa warstwowe, w których wykorzystana jest wysoka odporność na zerwanie włókien, wykazują już wytrzymałości bardzo wysokie, które je zbliżają do stopów z metali kolorowych.

Nie trzeba przy tym zapominać, że wytrzymałości mierzy się w stosunku do jednakowych przekrojów roboczych, czyli zakłada się jednakowe wymiary konstrukcji porównywanych. Zmieniając przekroje robocze odwrotnie proporcjonalnie do ciężarów właściwych tworzyw, a więc odnosząc wytrzymałości do konstrukcji o tej samej masie tworzywa, otrzymuje się zupełnie inne wyniki. Tak oceniane tworzywa sztuczne posiadają wytrzymałości dorównujące stopom metali kolorowych, a laminaty z tworzyw sztucznych dorównują stali swoją wytrzymałością.

Z innych własności mechanicznych tworzyw sztucznych, specjalne znaczenie ma dla zastosowań praktycznych odporność na uderzenie, czyli udarność. Pod tym względem tworzywa sztuczne, podobnie jak drewno, zajmują miejsce pośrednie między kruchymi tworzywami krzemianowymi, jak szkło, porcelana, kamionka i mało odpornymi odlewami metalowymi z jednej strony, a bardzo wysoko odpornymi metalami kutymi i walcowanymi z drugiej. Istnieją przy tym bardzo duże różnice między poszczególnymi tworzywami, od stosunkowo kruchych, jak fenoplasty i polistyren, do bardziej wytrzymałych, jak celuloid i polichlorek winylu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>