Wyniki współzawodnictwa tworzyw mogą być rozmaite

Charakterystyki techniczne operują wielkościami mniej więcej stałymi, zmieniającymi się stosunkowo wolno w miarę postępów nauki, pracującej nad ulepszeniem własności technicznych tworzyw. Charakterystyki ekonomiczne natomiast są bardziej zmienne w czasie i stale trzeba je opracowywać i uzupełniać na nowo. Uważna jednak obserwacja zjawisk ekonomicznych pozwala na wykrycie tendencji, według których rozwija się stosowanie tych czy innych tworzyw do rozmaitych celów.

Wyniki współzawodnictwa tworzyw mogą być rozmaite. Jeżeli nowe tworzywo posiada własności techniczne nie spotykane w tworzywach dawnych, to wywalcza sobie takie pola zastosowań, jakie dla techniki nie były dotychczas w ogóle dostępne. W takim wypadku czynniki gospodarcze odgrywają rolę mniej istotną, wysoka cena ogranicza bowiem wtedy tylko ilościowo możliwości stosowania nowego tworzywa, ale ich nie likwiduje. Klasycznym przypadkiem tego rodzaju jest kauczuk, którego własności elastyczne zupełnie nie były znane w tworzywach dawniejszych.

Może być inne rozwiązanie zagadnienia. Nowe tworzywo może wyprzeć dawne z całości, zwykle jednak tylko z części jego zastosowań dotychczasowych. Decydować mogą bądź własności techniczne, bądź gospodarcze. Tak np. konstrukcje metalowe wypierają drewniane pomimo wyższej ceny, wskutek lepszej wytrzymałości i większej trwałości tworzyw metalowych, wyroby z betonu natomiast wypierają kamień naturalny przede wszystkim wskutek niższej ceny, nawet wtedy, gdy własności techniczne betonu są gorsze niż własności kamienia naturalnego (materiały drogowe).

Wreszcie istnieje trzecia możliwość. Nowe tworzywo może współdziałać z dawnym. Dzieje się tak wtedy, gdy łączne stosowanie dawnego i nowego tworzywa daje lepsze rezultaty niż stosowanie tylko jednego z nich. Wówczas charakterystyka tworzywa złożonego, mieszanego jest lepsza technicznie lub gospodarczo od charakterystyk tworzyw składowych. Tworzywo złożone otwiera nowe pola zastosowań, niedostępne dla każdego z tworzyw oddzielnie i w ten sposób wzrasta zużycie ich obu. Jako przykład takiej współpracy przytoczyć można stosowanie żelazo- betonu w budownictwie.

Chcąc poznać możliwości i granice zastosowań tworzyw sztucznych trzeba przede wszystkim zaznajomić się z ich charakterystykami technicznymi i gospodarczymi w porównaniu z innymi tworzywami, co znów wymaga choćby pobieżnej orientacji w technice ich wytwarzania i przetwórstwa. Będzie to treścią rozdziałów następnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>