ZASTOSOWANIE IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W POLSCE CZ. II

Już w sierpniu 1956 r. uchwalą Prezydium Rządu został nadany statut Państwowej Radzie do Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej. Do zakresu działania tej Rady należy rozpatrywanie wieloletnich i bieżących planów wykorzystania energii jądrowej w całej gospodarce narodowej. Rada zajmuje się również opiniowaniem zagadnień związanych z tą dziedziną oraz inicjowaniem i zalecaniem zainteresowanym resortom i intytucjom prac i badań z zakresu wykorzystania energii jądrowej. W oparciu o wytyczne, ustalone przez Państwową Radę, działa Pełnomocnik Rządu do spraw wykorzystania energii jądrowej, którego zadaniem jest koordynacja całokształtu prac w tej dziedzinie, W ramach Biura Pełnomocnika Rządu powołana została grupa specjalistów, która opracowała wytyczne prac naukowych w dziedzinie zastosowania izotopów w technice.

Poważną przeszkodą w rozszerzaniu prac z izotopami jest obecnie brak dostatecznej ilości różnych izotopów, szczególnie krótkożyciowych, których import napotyka poważne trudności. Dostarczony nam ze Związku Radzieckiego doświadczalny reaktor atomowy został jednak już wybudowany i prowadzone są przy nim końcowe prace rozruchowe. Prawdopodobnie więc już w 1958 r. będziemy dysponowali izotopami własnej produkcji.

Z zastosowaniem radioizotopów w przemyśle związanych jest jeszcze wiele innych poważnych problemów, takich jak kształcenie kadr naukowo-technicznych oraz produkcja dostatecznej ilości aparatury pomiarowej różnych typów. Miejmy jednak nadzieję, że wszelkie trudności w tej dziedzinie zostaną pokonane i już za kilka lat izotopy promieniotwórcze znajdą zastosowanie w wielu zakładach naszego przemysłu, przyczyniając się do podniesienia jakości produkcji i ułatwiając pracę robotnikowi i inżynierowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>