ZASTOSOWANIE IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W POLSCE

Metody izotopów promieniotwórczych są dziś w krajach uprzemysłowionych powszechnie stosowane w wielu gałęziach techniki, natomiast w Polsce rozpoczęte dopiero zostały prace w tej dziedzinie. Największe zastosowanie w naszym przemyśle znajdują obecnie izotopy promieniotwórcze dla celów defektoskopii. Duże zasługi wprowadzenia defektoskopii gamma w Polsce ma Zakład Radiologii Przemysłowej Instytutu Elektrotechniki, który od kilku lat prowadzi prace nad tym zagadnieniem. Dzięki tym pracom metody defektoskopii izotopowej są już stosowane w wielu zakładach przemysłowych. Zakład ten pracuje obecnie w dziedzinie projektowania i konstrukcji izotopowych urządzeń do określania poziomu cieczy w zamkniętych zbiornikach, aparatury do pomiarów i regulacji różnych grubości z zastosowaniem radioizolatorów itp. Pewne osiągnięcia mają: Instytut Metalurgii Żelaza i Instytut Materiałów Ogniotrwałych, które przeprowadziły pracę badawczą nad rozkładem wtrąceń w stali przy pomocy radioizotopów. W Akademii Górniczo-Hutniczej wykonano aparaturę do bezkontaktowego pomiaru grubości blach i folii z licznikami Geigera-Miillera, jako detektorem promieniowania beta emitowanego przez preparat azotanu uranylu.

W omawianej dziedzinie prowadzone są również prace w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. W Instytucie tym powstała w 1956 r. Pracownia Zastosowań Izotopów Promieniotwórczych, w której opracowywane są metody zastosowania radioizotopów jako atomów znaczonych w metalurgii i metaloznawstwie oraz metody defektoskopii gamma.

Wszystkie wymienione prace stanowią zaledwie drobną część możliwości zastosowania radioizotopów w naszym przemyśle. Ważną więc sprawą jest w chwili obecnej stworzenie podstaw organizacyjnych zmierzających do wprowadzenia tych zagadnień w naszym kraju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>