ZASTOSOWANIE RADIOIZOTOPÓW

Dużo jest możliwości zastosowania radioizotopów do określenia poziomu cieczy. Można, jak to pokazano na rys. 26, umieścić promieniotwórczy preparat wysyłający promienie y wewnątrz zbiornika na pływaku. Licznik znajduje się nad pokrywą zbiornika, gdyż promienie y mają wystarczającą przenikliwość. Jeżeli teraz poziom cieczy w zbiorniku wzrośnie, to pływak wraz z preparatem promieniotwórczym uniesie się do góry i wzrośnie natężenie promieniowania y padające na licznik. Jeśli natomiast poziom cieczy obniży się, to i preparat opadnie, a licznik zarejestruje zmniejszenie natężenia promieniowania. Licznik może być poprzez wzmacniacz połączony z rejestrującym przyrządem, który wska- żuje od razu poziom cieczy w zbiorniku w centymetrach, lub też połączony z urządzeniem do automatycznej regulacji poziomu. W takim wypadku wzrost lub zmniejszenie się natężenia promieniowania padającego na licznik powoduje uruchomienie odpowiedniego zaworu odprowadzającego lub doprowadzającego ciecz do zbiornika.

Inne rozwiązanie oparte jest na zasadzie, według której ciecz silniej pochłania promieniowanie niż powietrze lub jakiś gaz. Rozwiązanie to pokazane jest na rys. 27. Licznik i źródło promieniowania umieszczone są na zewnątrz zbiornika po obu jego stronach. Przesuwając licznik i preparat w górę i w dół po specjalnych kolumnach, można bez trudu ustalić poziom cieczy. Można również umieścić preparat i licznik na linii odpowiadającej właściwemu poziomowi cieczy w zbiorniku i licznik połączyć z urządzeniem, które będzie powodowało otworzenie się zaworu odpływowego, w chwili gdy ciecz znajduje się powyżej tego poziomu, a natężenie promieniowania padającego ną licznik zmaleje., Tego typu izotopowy regulator poziomu został już wykonany w Zakia- dzie Radiologii Przemysłowej Instytutu Elektrotechniki, W opisany sposób można również określać poziom stopionego metalu w żeliwiaku (promieniowanie przechodzące przez warstwy ładunku będzie słabiej pochłaniane niż przy przechodzeniu przez ciekły metal), poziom ciekłego chloru w stalowej butli itp. (rys. 28). Na tej samej zasadzie można oprzeć kontrolę poziomu powierzchni zetknięcia się dwu nie mieszających się cieczy np. nafty i wody.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>